Statsrådet understöder kommissionens förslag om att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2020 13.35 | Publicerad på svenska 1.10.2020 kl. 14.00
Pressmeddelande
Lagen (Bild: Shutterstock)
Lagen (Bild: Shutterstock)

Statsrådet anser det vara ytterst viktigt att man effektivt kan ingripa i sexuella övergrepp mot barn på internet och understöder Europeiska kommissionens förslag till förordning för att förebygga sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Förordningen tryggar möjligheterna för leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster (onlinetjänster) att upptäcka och rapportera material som definierats som sexuella övergrepp mot barn och att avlägsna sådant material. I förordningen föreskrivs särskilt om vilka tekniker som får användas för behandlingen av elektronisk kommunikation.

Statsrådet lämnade en skrivelse i frågan till riksdagen den 1 oktober 2020.

Leverantörer av nummeroberoende kommunikationstjänster inom EU ska från och med den 21 december 2020 iaktta EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation. Efter detta kan dessa tjänsteleverantörer inte längre behandla material som innehåller sexuella övergrepp mot barn, om det inte särskilt föreskrivs om detta i medlemsländernas lagstiftning. Nummeroberoende tjänster är t.ex. snabbmeddelandetjänster såsom WhatsApp eller Facebook Messenger.

Att förebygga sexuella övergrepp mot barn är en prioriterad fråga för EU. I avsikt att förebygga sexuella övergrepp mot barn i en webbmiljö antog kommissionen därför den 10 september 2020 ett förslag till en temporär förordning som tillåter behandling av personuppgifter och andra uppgifter om användare av snabbmeddelanden inom EU. Denna verksamhet ska vara frivillig för tjänsteleverantörerna.

Det är viktigt att skydda barnen, metoderna ska vara effektiva

Lagstiftningen bör säkerställa att myndigheter och andra aktörer har tillräckliga metoder för att skydda barn i en webbmiljö. Med tanke på fenomenets gränsöverskridande karaktär och de nödvändiga åtgärderna för att ingripa är det viktigt att frågor som gäller skyddet av barn granskas som en helhet på EU-nivå.

Statsrådet påpekar dock att man i förhandlingarna om förslaget måste försäkra sig om att de föreslagna metoderna står i rätt proportion till det eftersträvade målet. Ett ingripande i skyddet av konfidentiella meddelanden och andra grundläggande fri- och rättigheter bör begränsas till det som är absolut nödvändigt. Den tidsbegränsade regleringen bör basera sig på frivillighet och leverantörer av kommunikationstjänster ska inte åläggas att övervaka lagligheten i innehåll i allmänhet. Dessutom ska det säkerställas att tjänsteleverantörernas uppgifter och ställning är förenliga med grundlagen på det sätt som grundlagsutskottet förutsätter.

Finlands nuvarande lagstiftning innehåller inte någon bestämmelse om en grund för att behandla elektronisk kommunikation för att förhindra sexuella övergrepp mot barn. För finländska tjänsteleverantörer ger förslaget nya metoder att ingripa i olagligt material som förmedlas i deras kommunikationstjänster. De globala snabbmeddelandetjänster som för närvarande används omfattas dock i huvudsak av tillämpningsområdet för någon annan lag än finsk lag, vilket innebär i praktiken att tillämpningen av förordningen i Finland sannolikt blir liten.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att förslaget till förordning ska behandlas snabbt i EU och träda i kraft redan i år.

Kommissionen kommer under 2021 att föreslå ändringar i lagstiftningen för att förebygga sexuella övergrepp mot barn på nätet, vilket leder till att denna tidsbegränsade förordning upphävs.

Merinformation:

Piia Nyström, lagstiftningsråd, tfn 0295 342 969

Marième Korhonen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 134