Suojatieturvallisuuteen toivotaan tehokasta valvontaa ja asennemuutosta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.8.2014 12.34 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.37
Uutinen
Jalankulkijoita (Kuva: LVM)
Jalankulkijoita (Kuva: LVM)

Kansalaiset toivovat ennen kaikkea tehokasta valvontaa ja tuntuvia sanktioita suojatiesäännön rikkojille. Keskustelua suojateistä käytiin otakantaa.fi-kansalaiskyselyssä, jossa keskusteltiin ajoneuvojen liikennesäännöistä. Kysely keräsi lähes 400 vastausta.

Ajoneuvon kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Kyselyssä haluttiin tietää muun muassa, miten suojatiesäännön toteutumista voisi edistää.

Esiin nousi myös asennemuutoksen tarve. Asenteisiin vaikuttamiseksi toivotaan enemmän tiedotusta ja liikennekasvatusta sekä suojatiesäännön merkityksen korostamista esimerkiksi autokouluissa.

Vastauksissa nostettiin esiin myös suojateiden määrän vähentäminen. Liian tiheän suojatieverkoston uskotaan vähentäneen suojateiden arvostusta.

Ajoneuvojen liikennesääntöjä koskevassa kyselyssä kysyttiin myös jakelupysäköinnistä, raitiovaunun väistämisvelvollisuudesta, kaksisuuntaisen tien molemmille puolille pysäköimisestä ja kaistan valinnasta moottoritiellä.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnissä tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistus, jossa arvioidaan ja uudistetaan muun muassa liikennesäännöt. Ajoneuvojen liikennesääntöjä koskeva kysely on osa kesän aikana otakantaa.fi-sivustolla käytyä kansalaiskeskustelua, jonka aiheina ovat ajoneuvojen ohella olleet pyöräily sekä mopot ja moottoripyörät.

Keskustelua voi vielä käydä jalankulkijoista 12. elokuuta saakka. Ministeriö hyödyntää esille tuotuja näkemyksiä soveltuvin osin tieliikennelain kokonaisuudistuksen valmistelussa.