Selvitys: Liikkumistiedon merkitys liiketoiminnassa nopeassa kasvussa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.1.2018 11.00 | Julkaistu suomeksi 30.1.2018 klo 11.05
Uutinen
Auto kehätiellä, lentokone laskeutuu (Kuva: LVM)
Auto kehätiellä, lentokone laskeutuu (Kuva: LVM)

Yritykset tuottavat ja hyödyntävät runsaasti liikkumistietoa eri toimialoilla. Sen merkityksen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa. Aluksi tietoja kerättiin liikenneväylistä, sittemmin on hyödynnetty ajoneuvojen paikannusta. Nykyisin tietoa kertyy yhä laajemmin myös yksittäisiltä liikkujilta. Reaaliaikaiset ennusteet ovat lähivuosina tulossa osaksi palvelutarjontaa.

Nämä tulokset ilmenevät liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä selvityksestä, jossa kartoitettiin, minkälaista liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvää tietoa yksityinen sektori kerää, mihin tarkoituksiin tietoa kerätään, ja miten ja millaisilla tavoilla tietoa hyödynnetään tai luovutetaan eteenpäin.

Samalla koottiin yritysten näkemyksiä tiedon hyödyntämiseen liittyvistä vaikeuksista ja mahdollisuuksista. Useimmat selvitykseen osallistuneista olivat sitä mieltä, että voivat jakaa tietoa tietyn rajoittein, jos siitä on saatavissa selkeää liiketoimintahyötyä.

Useimmiten yritysten hyödyntämät tiedot ovat itse tuotettuja. Muiden yritysten ja julkisen sektorin tuottamia tietoja käytetään joko sellaisenaan tai jatkojalostettuna.

Yksityinen sektori kokoaa tietoa liikennevirroista ja kaluston liikkumisesta, liikenteen tilasta, olosuhteista ja palveluista sekä infrastruktuurista. Yritykset keräävät tietoa sijainnista, volyymista, havainnoista ja poikkeamista, nopeudesta ja sujuvuudesta, käyttäytymisestä sekä palvelutasosta.

Selkeästi eniten yritykset ovat valmiita maksamaan teiden kunnossapitoon liittyvistä tiedoista ja esimerkiksi liukkaustiedoista, liikennetilanteen poikkeamatiedoista, reiteistä, aikatauluista ja liikkujien anonymisoidusta seurantatiedosta.

Etenkin tiedon pirstaloituneisuus, standardoinnin puute sekä teknologian korkea hinta ja saatavuus luovat merkittäviä haasteita. Tiukentuva tietosuojalainsäädäntö on useille toimijoille vielä tuntematonta, ja siksi henkilötiedon hyödyntämisessä ja jakamisessa ollaan hyvin varovaisia.

Selvityksen mukaan tärkeimmät esteet tiedon luovuttamiselle ovat tietosuojahaasteet, yritysten kokema tiedon jakamisen työläys ja se, että tieto koetaan oman liiketoiminnan kannalta niin tärkeäksi, ettei sitä haluta jakaa. Yritykset jakavat itse tuotettua tietoa jossain määrin jo nyt muille toimijoille. Nekin toimijat jotka eivät tietojaan tällä hetkellä tarjoa muille, olisivat valmiita avaamaan rajapintojaan tietyin edellytyksin.

Selvitys sisältää raportin lisäksi tietokartan yritysten keräämistä liikkumistiedoista tietolajeittain sekä listauksen tietoja keräävistä ja hyödyntävistä yrityksistä.

Lisätietoja:

viestintäneuvos Anne Miettinen, 040 754 9862