Utredning: Betydelsen av mobilitetsdata i affärsverksamheten växer snabbt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2018 11.00 | Publicerad på svenska 30.1.2018 kl. 11.05
Nyhet
Ring III, flygplan (Foto: Rodeo)
Ring III, flygplan (Foto: Rodeo)

Företagen producerar och utnyttjar mobilitetsdata i stor utsträckning inom olika branscher. Betydelsen av mobilitetsdata förväntas öka i framtiden. Tidigare samlade man in data om trafikleder och sedermera har man börjat utnyttja positionsbestämning av fordon. Numera samlar också enskilda väganvändare in data i allt större omfattning. Under de närmaste åren kommer prognoser i realtid att bli en del av tjänsteutbudet.

Dessa resultat framgår av en utredning som kommunikationsministeriet har låtit göra för att kartlägga hurdana uppgifter om trafiken och mobiliteten den privata sektorn samlar in, i vilket syfte och hur och på vilka sätt informationen utnyttjas och överlåts vidare.

Samtidigt kompilerades företagens syn på problem och möjligheter förknippade med utnyttjandet av de insamlade uppgifterna. De flesta företagen uppgav att de kan dela med sig av informationen med vissa förbehåll, om överlåtelsen av uppgifterna ger tydlig nytta för affärsverksamheten.

Oftast har företagen själva tagit fram de uppgifter som de utnyttjar. Uppgifter producerade av andra företag eller den offentliga sektorn använder företagen antingen i ursprunglig eller bearbetad form.

Den privata sektorn samlar in data om trafikflöden och hur fordonen färdas på vägarna, trafikläget, trafikförhållandena, tillbudsstående tjänster och infrastruktur. Företagen samlar in data om position, volymer, observationer och avvikelser, hastigheter och smidigheten i trafiken, trafikbeteendet och servicenivån.

Mest är företagen beredda att betala för information om vägunderhållet och till exempel halka, avvikelser i trafikläget, rutter, tidtabeller och anonymiserade uppföljningsuppgifter om väganvändarna.

De största utmaningarna utgörs av att uppgifterna är splittrade och icke-standardiserade och av att den behövliga tekniken är så dyr och svårtillgänglig. Många aktörer är fortfarande dåligt insatta i den allt strängare dataskyddslagstiftningen och därför är de mycket försiktiga med att utnyttja och ge ut personuppgifter.

Enligt utredningen är de största hindren för att ge ut information utmaningar förknippade med dataskyddet. Dessutom upplever företagen att det är arbetsdrygt att dela information och att informationen är så viktig för den egna affärsverksamheten att de ogärna delar med sig av den. Företagen delar visserligen redan nu med sig en del av den information som de själva har producerat. Även de aktörer som i dagsläget inte ger ut självproducerade uppgifter skulle under vissa villkor vara beredda att öppna sina gränssnitt.

I utredningen ingår förutom en rapport också en uppgiftsspecifik datakarta över de mobilitetsdata som företagen har samlat in och en lista över företag som samlar in och utnyttjar mobilitetsdata.

Ytterligare information:

Anne Miettinen, kommunikationsråd, 040 754 9862