Pohjanmaan radan peruskorjaus LVM:n ykköshanke

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 31.7.2009 13.17 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 11.56
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan budjettiehdotus vuodelle 2010 on 2 291,3 miljoonaa euroa (1 929,8 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa).

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa ykköshankkeeksi Seinäjoen ja Oulun välisen Pohjanmaan radan peruskorjauksen. LVM haluaa, että Pohjanmaan radan peruskorjaustyöt jatkuvat keskeytyksettä.

Ministeriö haluaa käynnistää ensi vuonna liikennepoliittisen selonteon mukaisesti päätetyn Kokkolan ja Ylivieskan välisen rataosuuden kaksoisraiteen rakentamisen. Kaksoisraide toteutetaan elinkaarihankkeena. Kaksoisraidehankkeelle on varattu ensi vuoden budjetissa 2 miljoonan euron suuruinen aloitusraha.

Lisäksi LVM ehdottaa Seinäjoki-Oulu-hankkeeseen 40 miljoonan euron lisämäärärahaa vuoden 2009 toiseen lisätalousarvioon. Hallitus käsittelee toista lisätalousarvioesitystään elokuun lopulla budjettiriihen yhteydessä.

Työllisyys
ja infra-ala

LVM:n käsityksen mukaan infra-alan suhdanteet ovat heikentyneet huolestuttavasti aiemmista elvytyspanostuksista huolimatta. Maa- ja vesirakentamisen tilanteen vuoksi LVM katsoo, että hallituksen tulee edelleen panostaa työllistäviin ja kasvua sekä yrittäjyyttä tukeviin infrahankkeisiin.

LVM pitää tärkeänä, että hallitusohjelmaan kirjattu E18-moottoritiehanke Helsingistä Vaalimaalle käynnistyy. Uusiksi E18:lla vuonna 2010 aloitettaviksi tiehankkeiksi LVM on ehdottanut Koskenkylän ja Kotkan välistä moottoritietä ja Haminan ohikulkutietä.

Koskenkylä-Kotka-välille ehdotetaan 2 miljoonan euron suuruista aloitusrahaa. LVM:n mielestä myös Haminan ohikulkutien 5 miljoonan euron suuruinen aloitusmääräraha tulisi sisällyttää budjettiesitykseen.

Valtiovarainministeriö on omassa ehdotuksessaan esittänyt Vaasassa valtatie 8:lla Sepänkylän ohitustien aloittamista uutena hankkeena vuonna 2010.

Länsimetron rakentaminen ehdotetaan käynnistettäväksi vuonna 2010. Valtio osallistuu metron rakentamiskustannuksiin enintään 200 miljoonalla eurolla vuosina 2011-2015. Vuonna 2010 valtiolle ei aiheudu menoja.

Perusväylänpidolla säilytetään
liikenneverkon kunto

Perusväylänpitoon LVM ehdottaa yhteensä 895 miljoonaa euroa.

Tienpidon osuudeksi perusväylänpidon määrärahoista LVM ehdottaa 533 miljoonaa euroa. Tästä maanteiden hoitoon käytettäisiin 227 miljoonaa ja ylläpitoon sekä peruskorjauksiin 247 miljoonaa euroa. Tieverkon hoitotoimilla varmistetaan päivittäisten matkojen ja kuljetusten sujuvuus.

Radanpidon määrärahaksi ehdotetaan 299 miljoonaa euroa. Tavoitteena on pitää koko rataverkko liikennöitävässä kunnossa.

Vesiväylänpitoon LVM ehdottaa 63 miljoonaa euroa. Väylämaksulla katetaan edelleen väylänpidon menoja.

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa myös 23 miljoonaa euroa yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen. Määrärahasta lähes puolet kohdennettaisiin erityisesti puunkuljetusten kannalta merkittäville yksityisille tieosuuksille.

Työsuhdematkalippua
parannetaan

Liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin LVM ehdottaa yhteensä 206,5 miljoonaa euroa.

Kokonaissummasta joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen osoitettaisiin 65,7 miljoonaa euroa. Linja-autoilla ja takseilla harjoitettavan alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin esitetään 42,8 miljoonaa euroa.

Suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukea ehdotetaan nostettavaksi 5 miljoonasta 7,5 miljoonaan euroon. Tuen tarkoituksena on parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa ja lisätä joukkoliikenteen käyttöä Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa.

Joukkoliikenteen käytön lisäämisessä yksi merkittävimmistä yksittäisistä toimista on työsuhdematkalippujärjestelmän uudistaminen ja lipun veroetuuden kasvattaminen. LVM esittää myös haja-asutusalueiden kyytitakuun kehittämiskokeilun aloittamista vuoden 2010 aikana.

Kaukojunaliikenteen ostoihin LVM ehdottaa käytettäväksi 31,4 miljoonaa euroa ja junien lähiliikenteeseen 10,9 miljoonaa. Kemijärven yöjunaliikenteeseen osoitettaisiin 1,2 miljoonaa euroa.

Kotimaan lentoliikenteeseen LVM ehdottaa tukea 1,0 miljoonaa euroa. Summa varataan Savonlinnan ja Varkauden säännölliseen lentoliikenteeseen, jos paikalliset tahot osallistuvat liikenteen tukemiseen.

Merenkulun kilpailukyvyn parantamiseen LVM ehdottaa 95,7 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään alusten henkilökunnan palkkojen ennakonpidätysten ja erilaisten työnantajamaksujen sekä vakuutusten hyvittämiseen. Tuen piiriin kuuluvia aluksia arvioidaan ensi vuonna olevan yhteensä noin 120, joista lastialuksia on 105 ja matkustaja-aluksia 15.

LVM:n hallinnonalan
kehittäminen jatkuu

Vuoden 2010 alusta aloittavat toimintansa liikennealan uudet virastot eli Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto. Liikennevirasto ottaa hoitaakseen Ratahallintokeskuksen, Tiehallinnon ja Merenkulkulaitoksen väylätoiminnot. Liikenteen turvallisuusvirastoon yhdistetään Ajoneuvohallintokeskuksen, Ilmailuhallinnon, Rautatieviraston ja Merenkulkulaitoksen turvallisuustoiminnot sekä Tiehallinnon turvallisuustehtäviä.

Tiepiirien sekä Merenkulkulaitoksen yhteysalustehtävät siirtyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY) vuoden 2010 alusta. Myös lääninhallitusten liikenneosastojen tehtävät siirtyvät 2010 perustettaviin ELYihin.

Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotanto yhtiöitetään vuoden 2010 alusta. Yhtiöitettäviin toimintoihin kuuluvat väylien ja kanavien ylläpito ja rakentaminen, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut sekä merenmittaus. Yhtiöittäminen koskee noin 280 henkilöä.

Myös LVM:n hallinnonalan liikelaitosten kehittäminen jatkuu, sillä Ilmailulaitos Finavia ja Varustamoliikelaitos Finstaship yhtiöitetään vuoden 2010 alusta. Yhtiöittämisen tarkoituksena on, että nämä toimijat olisivat yhteismarkkinakelpoisia.

Laajakaistahanketta
esitetään aikaistettavaksi

Laajakaistayhteyksien parantamista aikaistetaan. LVM ehdottaa 15 miljoonan euron avustusta teleyrityksille vuodeksi 2010 uusien, tietoyhteiskunnan palvelujen edellyttämien nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiseen alueille, joilla ne eivät ole kaupallisesti kannattavia. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Viestintävirastolla on valtuus jakaa valtiontukea vuoteen 2015 mennessä yhteensä 66 miljoonaa euroa.

Laajakaistayhteyksien työllistävä vaikutus on merkittävä. Rakentamisvaiheessa on arvioitu syntyvän vuosittain noin 500 työpaikkaa. Verkon laajentamisen tuoma välillisten työpaikkojen määrä on yli neljä kertaa suurempi kuin rakentamisen ja välittömien laiteinvestointien synnyttämien työpaikkojen määrä. Uudet laajakaistayhteydet parantavat palvelurakenteiden muuttuessa myös tuottavuutta.

Budjettivuoden aikana ehdotetaan perustettavaksi Viestintäviraston yhteyteen kansallinen tietoliikenneturvallisuusviranomainen (NCSA), jonka tehtävät liittyvät kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden täyttämiseen. Nämä koskevat tuotteiden ja tietojärjestelmien tietoturvavaatimuksia ja hyväksymisiä sekä salausmenetelmien ja avaimistojen hallinnointia. Varat tähän siirrettäisiin suomalaisten televisio- ja radio-ohjelmien ulkomaille lähettämiseen osoitetusta tuesta. Vuoden 2010 määrärahaksi ehdotetaan 0,7 miljoonaa euroa.

Sanomalehtien harkinnanvarainen tuki säilyisi ennallaan 0,5 miljoonana eurona.

ICOS-hanke
ehdotetaan käynnistettäväksi

LVM ehdottaa Ilmatieteen laitoksen toimintamenoihin 1,0 miljoonaa euroa ICOS-hankkeen rahoittamiseen. ICOS on uusi kasvihuonekaasujen havainnointia ja niiden vaikutusten ymmärtämistä lisäävä hanke.

Suomen tavoitteena on, että ICOS-hankkeen pääpaikka perustettaisiin Suomeen. Vuoteen 2031 kestävän hankkeen rahoitukseen osallistuu Ilmatieteen laitoksen lisäksi Helsingin yliopisto. Valmisteluvaiheeseen rahoitukseen osallistuvat myös EU ja opetusministeriö.


Lisätietoja:

LIIKENNE

erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 058 1030
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260

VIESTINTÄ

31.7. erityisavustaja Sami Paatero, puh. (09) 160 28324
3.8. alkaen: ylijohtaja Liisa Ero, puh. (09) 160 28461 tai 050 555 0072