KM prioriterar en grundläggande reparation av Österbottenbanan

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.7.2009 13.17 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.56
Pressmeddelande

Budgetförslaget för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för 2010 uppgår till totalt 2 291,3 miljoner euro (1 929,8 miljoner euro utan mervärdesskatt).

Kommunikationsministeriet ger högsta prioritet åt en grundlig reparation av Österbottenbanan på avsnittet mellan Seinäjoki och Uleåborg. Det är ministeriets önskan att reparationsarbetena på banan kan fortgå utan avbrott.

Ministeriet vill under nästa år, i enlighet med besluten i den trafikpolitiska redogörelsen, inleda byggandet av ett andra spår på banavsnittet mellan Karleby och Ylivieska. Byggandet av det andra spåret genomförs som ett livscykelprojekt. För projektet har i nästa års budget reserverats ett startanslag på 2 miljoner euro.

Dessutom föreslår KM ett tilläggsanslag på 40 miljoner euro för Seinäjoki-Uleåborg-projektet i den andra tilläggsbudgeten för 2009. Regeringen behandlar sin proposition till en andra tilläggsbudget i samband med budgetmanglingen i slutet av augusti.


Sysselsättningen
och infrastruktur

Enligt KM:s uppfattning har konjunkturläget för byggandet av infrastruktur försvagats i oroväckande grad, trots de tidigare stimulansåtgärderna. På grund av situationen inom land- och vattenbyggande anser KM att regeringen fortsättningsvis bör satsa på infrastrukturprojekt som ger sysselsättning och tillväxt samt stöder företagande.

KM anser det vara viktigt att man får igång motorvägsprojektet E18 från Helsingfors till Vaalimaa, som är inskrivet i regeringsprogrammet. Nya vägprojekt på E18 som KM föreslår att inleds under 2010 är en motorväg på avsnittet mellan Forsby och Kotka samt en omfartsväg vid Fredrikshamn.

För avsnittet Forsby-Kotka föreslås ett inledande anslag på 2 miljoner euro. KM anser att också ett inledande anslag på 5 miljoner euro för omfartsvägen vid Fredrikshamn bör ingå i budgetpropositionen.

I sitt eget förslag har finansministeriet föreslagit att byggandet av omfartsvägen på riksväg 8 vid Smedsby i Vasa ska inledas som nytt projekt under 2010.

Byggandet av västmetron föreslår man att startar år 2010. Staten deltar i byggnadskostnaderna för metron med ett belopp på högst 200 miljoner euro under åren 2011-2015. Under 2010 förorsakas inga utgifter för staten.


Basunderhållet av trafiklederna
håller trafiknätet i skick

För basunderhållet av trafiklederna föreslår KM sammanlagt 895 miljoner euro.

KM föreslår att basväghållningens andel av anslagen för basunderhåll av trafikleder är 533 miljoner euro. Av detta föreslår man att 227 miljoner används för basunderhåll av landsvägarna och 247 miljoner euro för grundläggande reparationer. Med basunderhållet av vägnätet säkrar man att de dagliga resorna och transporterna är smidiga.

Anslagen för basbanhållning föreslås bli 299 miljoner euro. Målsättningen är att hela bannätet hålls i trafikerbart skick.

För underhåll av farleder föreslår KM 63 miljoner euro. Kostnaderna för farledsunderhållet täcks fortsättningsvis med farledsavgifter.

Kommunikationsministeriet föreslår också 23 miljoner euro för underhåll och förbättring av enskilda vägar. Nästan hälften av anslaget anvisas för enskilda vägavsnitt som är av betydelse för i synnerhet virkestransporterna.


Personalbiljetten för kollektivtrafik
ska förbättras

För stöd till trafiken och köp av trafiktjänster föreslår KM sammanlagt 206,5 miljoner euro.

Av den totala summan föreslår KM att 65,7 miljoner euro anvisas för köp och utveckling av kollektivtrafiktjänster. För inköp av regional och lokal trafik som sköts med bussar och taxibilar föreslås 42,8 miljoner euro.

Stödet till kollektivtrafiken i de stora städerna föreslås bli höjt från 5 miljoner till 7,5 miljoner euro. Med stödet vill man förbättra tjänstenivån inom kollektivtrafiken och öka användningen av kollektivtrafik i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg.

En av de viktigaste enskilda åtgärderna för att öka användningen av kollektivtrafik är att man förnyar systemet med personalbiljett för kollektivtrafik och gör biljetten skattemässigt mer förmånlig. KM föreslår också att man under 2010 inleder ett utvecklingsförsök med garanterad skjuts i glesbygdsområden.

För köp av fjärrtågstrafik föreslår KM att man använder 31,4 miljoner euro och för köp av lokaltågstrafik 10,9 miljoner. För nattågstrafiken till Kemijärvi anvisas 1,2 miljoner euro.

För köp av inhemsk flygtrafik föreslår KM ett stöd på 1,0 miljoner euro. Summan reserveras för reguljär flygtrafik till Nyslott och Varkaus, om de lokala parterna deltar i att stöda trafiken.

För att förbättra sjöfartens konkurrenskraft föreslår KM 95,7 miljoner euro. Stödet beviljas som ersättning för förskottsinnehållningen på lönen till fartygens manskap och för olika arbetsgivaravgifter samt försäkringar. Nästa år uppskattar man att sammanlagt omkring 120 fartyg omfattas av stödet. Av dem är 105 lastfartyg och 15 passagerarfartyg.


Utvecklingen av KM:s
förvaltningsområde fortsätter

Från början av 2010 inleder de nya myndigheterna inom trafikförvaltningen sin verksamhet, nämligen trafikledsmyndigheten och trafiksäkerhetsmyndigheten. Trafikledsmyndigheten sköter trafikledsärenden som hittills skötts av Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningen och Sjöfartsverket. I trafiksäkerhetsmyndigheten förenas säkerhetsfunktionerna från Fordonsförvaltningscentralen, Luftfartsförvaltningen, Järnvägsverket och Sjöfartsverket samt säkerhetsuppgifter från Vägförvaltningen.

Vägdistrikten och förbindelsefartygsuppgifterna vid Sjöfartsverket flyttar från början av 2010 över till närings-, trafik- och miljöcentralerna. Också uppgifterna vid länsstyrelsernas trafikavdelningar flyttar till de nya centralerna som grundas 2010.

Sjöfartsverkets interna produktion bolagiseras från början av 2010. Till de funktioner som bolagiseras hör underhåll och bygge av farleder och kanaler, planerings- och experttjänster samt sjömätning. Bolagiseringen berör cirka 280 personer.

Också utvecklingen av affärsverken på KM:s förvaltningsområde fortsätter i och med att Luftfartsverket Finavia och Rederiverket Finstaship bolagiseras från början av 2010. Avsikten med bolagiseringen är att dessa aktörer ska duga på den interna marknaden.


Bredbandsprojektet
föreslås bli tidigarelagt

Förbättringen av bredbandsförbindelserna ska tidigareläggas. KM föreslår för år 2010 ett bidrag på 15 miljoner euro till telebolagen för att i regioner där det inte är kommersiellt lönsamt bygga sådana nya snabba bredbandsnät som informationssamhällets tjänster förutsätter. I enlighet med statsrådets principbeslut har Kommunikationsverket fullmakt att till år 2015 fördela statsstöd på sammanlagt 66 miljoner euro.

Bredbandsförbindelsernas sysselsättande effekt är betydande. I byggnadsskedet uppskattar man att det årligen uppkommer omkring 500 arbetsplatser. Antalet arbetsplatser som uppstår indirekt då nätet utvidgas är mer än fyra gånger så stort som det antal arbetsplatser som uppstår genom byggandet och de direkta apparatinvesteringarna. Genom att servicestrukturen förändras förbättrar de nya bredbandsförbindelserna också produktiviteten.

Under budgetåret föreslås att man i anslutning till Kommunikationsverket grundar en nationell säkerhetsmyndighet för datakommunikation (NCSA), med uppgift att uppfylla de internationella åliggandena beträffande informationssäkerheten. Åliggandena gäller kraven på informationssäkerhet för produkter och datasystem och godkännandet av dem, samt administration av krypteringsmetoder och chiffernycklar. Resurserna för detta föreslås flyttas över från stödet till att sända finländska tv- och radioprogram utomlands. För 2010 föreslås ett anslag på 0,7 miljoner euro.

Det selektiva presstödet förblir som förut 0,5 miljoner euro.


ICOS-projektet
föreslås köra igång

KM föreslår 1,0 miljoner euro till verksamhetskostnaderna för Meteorologiska institutet för finansieringen av ICOS-projektet. ICOS är ett nytt projekt som ska öka observationen av växthusgaser och förståelsen av hur de verkar.

Finlands målsättning är att högkvarteret för ICOS-projektet förläggs till Finland. I finansieringen av projektet, som pågår till 2031, deltar förutom Meteorologiska institutet också Helsingfors universitet. I finansieringen av det förberedande skedet deltar också EU och undervisningsministeriet.

Kommunikationsministeriets budgetförslag finns att läsa på ministeriets webbplats www.lvm.fi. De anslag som omnämns i pressmeddelandet är utan mervärdesskatt.


Ytterligare information:

TRAFIK

specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 044 058 1030
överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260

KOMMUNIKATION

specialmedarbetare Sami Paatero, tfn (09) 160 28324
från 3.8: överdirektör Liisa Ero, tfn (09) 160 28461 eller 050 555 0072