Meriliikenteen visio ja menestystekijät puntarissa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.6.2013 10.26
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmisteltava meriliikennestrategia on edennyt puoliväliin. Maanantaina 3. kesäkuuta pidettiin strategian alustavaa visiota ja strategiakärkiä koskeva esittely- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille. Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin väylämaksujärjestelmän uudistuksen vaihtoehtomalleja. Visio ja strategiakärjet on luotu meriliikennestrategian valmisteluprosessissa laajan vuoropuhelun kautta. Visiossa eli halutussa tulevaisuuden tilassa Suomi nähdään kukoistavana maana, jonka elinvoimaisuutta tukee fiksut meriyhteydet. Tähän pääsemiseksi panostetaan erityisesti kolmeen strategiseen teemaan: tehokkaisiin kuljetusketjuihin, suomalaisen meren ja jään huippuosaamisen hyödyntämiseen sekä suotuisan liiketoimintaympäristön luomiseen vahvistuvalle, vihreää kasvua rakentavalle meriklusterille.

Visiotyössä on myös tunnistettu kriittisiä menestystekijöitä, joilla tulevaisuuden positiivinen kehityskulku mahdollistetaan. Näitä ovat muun muassa menestymisen halu, luottamukseen perustuva yhteistyö, kehittymisen mahdollistava hallinto ja määrätietoinen kansainvälinen vaikuttaminen.

Visiota ja strategiakärkiä on pohdittu prosessin aikana syksyllä 2012 ja keväällä 2013 yhteisissä visio-työpajoissa sekä eri teemoista järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa. Kesäkuun 3. päivän tilaisuudessa käydyssä keskustelussa korostui erityisesti tarve panostaa suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamiseen.

Meriliikennestrategiaan liittyvästä väylämaksujärjestelmän kokonaisuudistuksesta on valmistella erillinen selvitys kesäkuun loppuun mennessä.

Strategia työ jatkuu syksyllä

Meriliikennestrategian tavoitteena on laatia Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva ja uudet ympäristönormit huomioiva kokonaisuus. Strategian on tarkoitus valmistua vuoden 2013 loppuun mennessä.

Strategia laaditaan työryhmässä johon kuuluu lähes kaikkien ministeriöiden ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen edustajia. Myös merenkulkualan toimijat ja organisaatiot osallistuvat laajasti valmisteluun.

Merenkulun edellytysten turvaaminen on kirjattu hallitusohjelmaan ja on yksi ministeriön liikennepolitiikan painopisteistä tällä hallituskaudella. Meriliikennestrategia sisältyy liikennepoliittisen selonteon toimenpiteisiin