Visionen för sjötrafiken och framgångsfaktorer i vågskålen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2013 10.26 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet

Beredningen av strategin för sjötrafiken under ledning av kommunikationsministeriet har kommit halvvägs. Måndagen den 3 juni hölls för intressentgrupper ett presentations- och diskussionstillfälle om den preliminära visionen och spetsen för strategin. Dessutom presenterades de alternativa modellerna för reformen av farledsavgiftsystemet. Visionen och spetsen för strategin har skapats genom en omfattande dialog under beredningsprocessen för strategin för sjötrafiken. I visionen, det vill säga den önskade situationen för framtiden, ses Finland som ett blomstrande land vars livskraft stöds av smarta havsförbindelser. För att nå dit betonas särskilt tre strategiska teman: effektiva transportkedjor, utnyttjande av toppkunskaperna om det finska havet och den finska isen samt skapande av en gynnsam affärsverksamhetsmiljö för ett havskluster som stärker och bygger grön tillväxt.

I visionsarbetet har man även identifierat och listat kritiska framgångsfaktorer som möjliggör en positiv utveckling i framtiden. Dessa är bland annat viljan att lyckas, samarbete baserat på förtroende, förvaltning som möjliggör utveckling och målmedveten internationell påverkan.

Visionen och spetsen för strategin har dryftats under processens gång hösten 2012 och våren 2013 i gemensamma visionsverkstäder och diskussionstillfällen om olika teman. Diskussionen under tillställningen den 3 juni betonade särskilt behovet av att satsa på att trygga det finländska näringslivets konkurrenskraft.

Före slutet av juni kommer det att beredas en skild utredning av helhetsreformen för farledsavgiftssystemet som hör ihop med strategin för sjötrafiken.

Strategiarbetet fortsätter på hösten

Målet med strategin för sjötrafiken är att skapa en helhet som tjänar Finlands ekonomi, näringsliv och sysselsättning och beaktar nya miljönormer. Det är meningen att strategin ska bli klar före slutet av 2013.

Strategin utarbetas i en arbetsgrupp i vilken representanter för nästan alla ministerier och ämbetsverk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde ingår. Även aktörer och organisationer inom sjöfartsbranschen deltar i stor utsträckning i beredningen.

Tryggande av förutsättningarna för sjöfarten är inskrivet i regeringsprogrammet och är ett av kärnområdena i ministeriets trafikpolitik under den nuvarande regeringsperioden. Strategin för sjötrafiken ingår i åtgärderna för den trafikpolitiska redogörelsen