Meriliikennestrategian toimenpide-ehdotukset keskustelussa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.10.2013 9.34
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö esitteli kesäkuussa ehdotuksen Suomen meriliikennestrategian visioksi ja strategiakärjiksi. Strategian toimenpide-ehdotukset olivat keskustelunaiheena 10. lokakuuta 2013 pidetyssä meriliikenteen sidosryhmätilaisuudessa. Strategian painopisteinä ovat tehokkaat ja kilpailukykyä tukevat kuljetusketjut, suomalaisen huippuosaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen sekä uudenlainen vihreän merenkulun liiketoiminta. Ehdotuksessa suomalaisen meriklusterin menestystekijöinä nähdään menestymisen halu, luottamukseen perustuva yhteistyö, kehittymisen mahdollistava hallinto ja määrätietoinen kansainvälinen vaikuttaminen.

Sidosryhmätilaisuudessa käytiin keskustelua strategian keskeisistä toimenpide-ehdotuksista. Yhteisenä huolena nousi esiin erityisesti meriliikenteen ja merenkulkualan tunnettuus keskeisenä Suomen elinkeinoelämän ja teollisuuden kilpailukykytekijänä sekä osaavan työvoiman saannin näkökulmasta.

Meriliikennestrategia etenee laajalle lausuntokierrokselle marraskuun aikana. Strategian on tarkoitus valmistua vuoden 2013 loppuun mennessä.

Meriliikennestrategian tavoitteena on laatia Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva ja uudet ympäristönormit huomioiva kokonaisuus.

Strategiaa on laadittu työryhmässä johon kuuluu lähes kaikkien ministeriöiden ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen edustajia. Myös merenkulkualan toimijat ja asiakkaat ovat laajasti edustettuna.

Merenkulun edellytysten turvaaminen on kirjattu hallitusohjelmaan ja on yksi ministeriön liikennepolitiikan painopisteistä tällä hallituskaudella. Meriliikennestrategia sisältyy liikennepoliittisen selonteon toimenpiteisiin.