Liikenteenohjauksen uudistus lausunnolle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2017 14.35
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt luonnoksen hallituksen esitykseksi liikenteenohjausyhtiön perustamisesta lausunnoille 22. joulukuuta 2017. Lausuntojen määräaika on 7. helmikuuta 2018.

Lakiesityksessä ehdotetaan, että Liikenneviraston meri-, rautatie- ja tieliikenteenohjaus- ja hallintatehtävät yhtiöitetään valtion kokonaan omistamaksi erityistehtäväyhtiöksi.

Liikenteenohjausyhtiön liiketoiminta perustuisi ensisijaisesti strategiseen kumppanuuteen ja sopimuksiin väyläverkosta vastaavan Liikenneviraston kanssa. Yhtiö voisi tuottaa jatkossa myös markkinaehtoisia palveluja.

Erityistehtäväyhtiö olisi konserni, joka muodostuisi aluksi emoyhtiöstä ja valtion nykyisistä liikenteenohjausyhtiöistä, rautatieliikenteen ohjauksesta vastaavasta Finrail Oy:stä ja lentoliikenteen ohjauksesta vastaavasta Air Navigation Services Finland Oy:stä. Meri- ja tieliikenteenohjaus eriytettäisiin omiksi liikennemuotokohtaisiksi yhtiöiksi myöhemmin.

Liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisen tavoitteena on selkeyttää liikenteen virastojen ja yhtiöiden työnjakoa sekä sujuvoittaa sääntelyä niin, että se mahdollistaa tasapainon yhteiskunnallisten tarpeiden ja yhtiön ohjauksen ja liiketoiminnallisten vapauksien välille.

- Valmistelussa on pyritty varmistamaan, että kokonaisuus on selkeä. Yhtiöittämisen yhteydessä on tarkoitus purkaa liikenteenohjaukseen liittyviä liikennemuotokohtaisia päällekkäisyyksiä sekä selkeyttää palvelujen tilaajan, tuottajan ja valvonnan rooleja, liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Juhapekka Ristola kertoo.

Liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisellä valmistaudutaan myös liikenteen digitalisaation, palveluistumisen, automaation sekä tiedon merkityksen lisääntymiseen ja toimintaympäristön muutoksiin. Uudistuksella pyritään edistämään liikenteen ohjauksen yhteydessä syntyvän tiedon avaamista ja nopeuttamaan siihen perustuvan uuden liiketoiminnan kehittymistä ja kasvua.

Yhtiöittämistä valmisteltaessa on myös kiinnitetty erityistä huomiota viranomaisyhteistyön toimivuuteen ja varmistettu sen laadukkuus, luotettavuus sekä häiriötön jatkuminen muutoksen aikana ja sen jälkeen. Puolustus- ja sisäministeriö ovat olleet mukana hankkeen valmistelussa.

Hankkeessa noudatetaan valtion yt-lakia ja hyvää hallintotapaa.

Lisätietoja

johtaja Raimo Tapio, Liikennevirasto, p. 029 534 3614

Päivitetty 22.12.2107, klo 15.20: Ingressissä muutettu lakiesitys luonnokseksi hallituksen esityksestä