Reformen av trafikledningen på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2017 14.35
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet skickade den 22 december 2017 på remiss en regeringsproposition med förslag till lag om att bilda ett trafikledningsbolag. Remisstiden löper ut den 7 februari 2018.

Enligt lagförslaget ska Trafikverkets trafikledningsfunktion, alltså ledningen av sjö-, järnvägs- och vägtrafiken, bolagiseras till ett av staten helägt bolag med specialuppgifter.

Trafikledningsbolagets affärsverksamhet avses i först hand basera sig på strategiskt partnerskap och avtal med Trafikverket som är den myndighet som bär ansvaret för transportnätet. Det är meningen att bolaget framöver ska kunna tillhandahålla tjänster också på marknadsvillkor.

Enligt förslaget ska specialuppgiftsbolaget vara en koncern som till en början består av moderbolaget och statens nuvarande trafikledningsbolag: Finrail Oy som svarar för trafikledningen på järnvägarna och Air Navigation Services Finland Oy som svarar för trafikledningen inom flygtrafiken. Ledningen av sjötrafiken och vägtrafiken kommer att avskiljas till separata bolag i ett senare skede.

Syftet med bolagiseringen av trafikledningsfunktionerna är att förtydliga arbetsfördelningen mellan ämbetsverken och bolagen inom transportsektorn och att göra lagstiftningen smidigare så att den möjliggör en balans mellan samhälleliga behov, styrningen av bolaget och affärsmässig frihet.

- I beredningen har målet varit att skapa en tydlig helhet. I samband med bolagiseringen avvecklas nuvarande överlappningar i trafikledningen av de olika transportformerna och tydliggörs rollerna mellan dem som beställer, producerar och övervakar tjänsterna, berättar överdirektör Juhapekka Ristola vid kommunikationsministeriet.

Med bolagiseringen av trafikledningsfunktionerna förbereder vi oss på digitaliseringen, tjänstefieringen och automatiseringen inom transportsektorn. Samtidigt anpassar vi oss också till förändringarna i verksamhetsmiljön och den växande betydelsen av kunskap och information. Målet med reformen är också att öppna en allt större del av den information som uppkommer i samband med trafikledningen och att påskynda utvecklingen och tillväxten av ny affärsverksamhet utifrån detta.

I beredningen av bolagiseringen har man dessutom varit särskilt mån om att se till att myndighetsverksamheten ska vara välfungerande, hålla god kvalitet, vara tillförlitlig och störningsfri under hela reformen och efter den. Försvarsministeriet och inrikesministeriet har deltagit i beredningen av projektet.

På projektet tillämpas statens samarbetslag och god förvaltningssed.

Ytterligare information:

Raimo Tapio, direktör, Trafikverket, tfn 0295 343 614