Liikenteen päästöt vähentyneet kahdessa vuodessa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2010 9.01
Tiedote

Liikenteen päästömäärät ovat laskeneet. Päästömääriin ovat ensisijaisesti vaikuttaneet liikennemäärien väheneminen vuonna 2008, autoverouudistus ja biopolttoaineiden jakeluvelvoite.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmastopoliittisen ohjelman (ILPO) ensimmäisen seurantaraportin mukaan liikenteen hiilidioksidipäästöt (CO2) kääntyivät taloudellisen taantuman myötä laskuun vuonna 2008. Vuonna 2008 päästövähennystä oli noin neljä prosenttia ja vuonna 2009 noin kolme prosenttia.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat perinteisesti olleet tiukasti sidoksissa talouden kehitykseen. Vuorovaikutus vähenee, mutta hitaasti, sillä ajoneuvokannan uusiutuminen vie vuosia ja vähäpäästöiset teknologiat, kuten sähköautot, ovat vasta kehitysvaiheessa.

Teknologian kehittymistä nopeampaa apua liikenteen ilmastotalkoisiin on saatu biopolttoaineista. Biopolttoaineiden lisääntynyt käyttö vähensi päästöjä vuonna 2008 arviolta 0,21 miljoonaa tonnia ja vuonna 2009 arviolta 0,38 miljoonaa tonnia. Taantuman jälkeen lisääntynyt liikenne kuitenkin söi biopolttoaineista saatua hyötyä kokonaisuutena.

Henkilöautokannan uusiutumisella merkittävä vaikutus

Tieliikenteen kasvihuonepäästöistä noin 60 prosenttia aiheutuu henkilöautoista. Henkilöautokannan uusimisella on siten merkittävä vaikutus liikenteen päästömääriin.

Liikenteen turvallisuusviraston tilastojen mukaan Suomessa myytyjen uusien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet noin 13 prosenttia vuosina 2007-2009. Uusien autojen liikennesuorite huomioon ottaen tämä tarkoittaa noin 87 000 tonnin päästövähenemää vuosina 2008 ja 2009. Vähenevän trendin taustalla vaikuttaa vuonna 2007 toteutettu autoverouudistus, jossa uusien henkilöautojen autoveroprosentti porrastettiin vastaamaan autojen ominaiskulutusta ja -päästöjä (CO2/km).

Henkilöautojen päästöjen vähenemisen odotetaan jatkuvan, mutta tavoitteet ovat vielä kaukana. ILPO-ohjelman tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että autokanta uusiutuisi seitsemän prosenttia vuodessa, mikä tarkoittaisi noin 150 000 uutta myytyä autoa joka vuosi. Vuonna 2009 uusia henkilöautoja myytiin taloudellisen taantuman vuoksi kuitenkin vain noin 90 000 kappaletta.

Ministeriön ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteena on liikenteen hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen 2,8 miljoonalla tonnilla vuoden 2020 arvioituun päästötasoon verrattuna. Ohjelman lähtötilanteessa (vuonna 2008) kotimaan liikenteen hiilidioksidipäästöt olivat noin 13,6, miljoonaa tonnia, mikä vastasi noin 20 prosenttia Suomen koko päästömäärästä.

Ohjelman mukaan vuonna 2012 tarkastellaan ollaanko tavoite saavuttamassa ja päätetään mahdollisista lisätoimista.

Ilmastopoliittisessa toimenpideohjelmassaan ministeriö linjasi toimet, joita hallinnonalalla tarvitaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, yksilöi vastuut ja arvioi toimenpiteiden kustannukset. Ohjelman avulla varaudutaan myös ylläpitämään liikenteen palvelutaso sään ääri-ilmiöiden lisääntymisestä huolimatta. Ilmastonmuutoksen mahdollisesti tuomat hyödyt käytetään hyväksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009-2020,
seuranta 2010 (Julkaisuja 28/2010) on luettavissa kokonaisuudessaan ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Saara Jääskeläinen, p. 09 160 28560, 0400 153 745