Utsläppen från trafiken har minskat under de två senaste åren

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2010 9.01 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Mängderna utsläpp från trafiken har sjunkit. Det som inverkat på utsläppsmängderna är i första hand en minskning av trafiken under 2008, reformen av bilbeskattningen och förpliktelsen att distribuera biobränslen.

Enligt den första uppföljningsrapporten för kommunikationsministeriets klimatpolitiska program (ILPO) började utsläppen av koldioxid (CO2) från trafiken sjunka år 2008 i och med den ekonomiska recessionen. Utsläppsminskningen under 2008 var cirka fyra procent och under 2009 cirka tre procent.

Utsläppen av växthusgaser från trafiken har traditionellt varit tätt förbundna med den ekonomiska utvecklingen. Sambandet minskar, om än långsamt, eftersom det tar åratal för fordonsparken att förnyas och nya tekniska lösningar med låga utsläpp, så som elbilar, fortfarande är i utvecklingsskedet.

När det gäller att minska trafikens klimatpåverkan har biobränslen gett snabbare lindring än den tekniska utvecklingen. Den ökade användningen av biobränslen sänkte under 2008 utsläppen med uppskattningsvis 0,21 miljoner ton och under 2009 med uppskattningsvis 0,38 miljoner ton. Den ökade trafiken efter recessionen slukade emellertid hela den nytta man fått av biobränslena.


Förnyande av personbilsparken har betydande inverkan

Utsläppen av växthusgaser i vägtrafiken kommer till cirka 60 procent från personbilarna. Ett förnyande av personbilsparken inverkar alltså betydligt på utsläppsmängderna från trafiken.

Enligt statistik från Trafiksäkerhetsverket har koldioxidutsläppen för de nya personbilar som sålts i Finland minskat med i medeltal cirka 13 procent under perioden 2007-2009. Med beaktande av de nya bilarnas trafikarbete innebär det här en utsläppsminskning på cirka 87 000 ton under åren 2008 och 2009. Bakom den sjunkande trenden ligger den reform av bilbeskattningen som genomfördes 2007, då bilskatteprocenten för nya personbilar graderades i enlighet med bilarnas specifika förbrukning och specifika utsläpp (CO2/km).

Utsläppen från personbilarna väntas fortsätta minska, men målen ligger ännu långt borta. Förutsättningen för att målen i ILPO-programmet ska nås är att bilparken förnyas med sju procent per år, vilket innebär att cirka 150 000 nya bilar borde säljas varje år. På grund av den ekonomiska recessionen såldes emellertid endast omkring 90 000 nya personbilar under 2009.

Målet för ministeriets klimatpolitiska program är att koldioxidutsläppen från trafiken skärs ner med 2,8 miljoner ton från den uppskattade utsläppsnivån 2020. Då programmet startade år 2008 var koldioxidutsläppen från den inhemska vägtrafiken kring 13,6 miljoner ton, vilket motsvarade cirka 20 procent av Finlands totala utsläpp.

Enligt programmet ska man år 2012 granska om utvecklingen går i riktning mot målet och besluta om eventuella ytterligare åtgärder.

I sitt klimatpolitiska åtgärdsprogram har ministeriet dragit upp linjerna för vilka åtgärder som behövs på förvaltningsområdet för att minska koldioxidutsläppen från trafiken, specificerat ansvarsområdena och uppskattat vad åtgärderna kostar. Med hjälp av programmet förbereder man sig också på att upprätthålla servicenivån i trafiken oberoende av om extrema väderförhållanden blir vanligare. De eventuella fördelar som en klimatförändring för med sig ska man utnyttja.

Klimatpolitiskt program för kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2009-2020, uppföljning 2010 finns i sin helhet att läsa på ministeriets webbplats på adressen www.lvm.fi.

Ytterligare information:
överinspektör Saara Jääskeläinen, tfn 09 169 28560, 0400 153 745