Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala uudistuu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2017 14.13 | Julkaistu suomeksi 25.4.2017 klo 14.35
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää hallinnonalansa virastouudistuksen. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Viestintävirasto sekä Liikenneviraston viranomaistehtävät yhdistetään yhdeksi virastoksi. Liikenneviraston liikenteenohjaustoiminto yhtiöitetään valtion kokonaan omistamaksi erityistehtäväyhtiöksi tai yhtiöiksi. Jäljelle jäävä Liikennevirasto jatkaa väyläverkosta vastaavana virastona. Uudet organisaatiot aloittavat 1.1.2019. Ilmatieteen laitos jatkaa nykymuodossaan omana virastona.

Virastouudistus toteutetaan pitkälle siten kuin virastojen pääjohtajat yhteisessä esiselvityksessään ehdottivat helmikuussa 2017. Viestintävirastossa toimivan Kyberturvallisuuskeskuksen osalta tarkastellaan kuitenkin myös kyberturvallisuusasioiden mahdollista yhtiöittämistä tai siirtämistä Huoltovarmuuskeskukselle.

Miksi uudistus tarvitaan?

Virastouudistuksen ensisijaisena tavoitteena on parantaa hallinnonalan kykyä vastata asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin sekä kehittää ja vahvistaa hallinnonalan strategista ohjausta sekä saada synergiaetuja. Tavoitteena on myös parantaa edelleen hallinnon tuottavuutta ja vaikuttavuutta resurssien monipuolisemmalla ja tehokkaammalla käytöllä.

Liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisen tavoitteena on lisäksi viranomaistehtävien selkeyttäminen sekä liikennealan sääntelyn sujuvoittaminen. Uudistuksella pyritään edesauttamaan liikenteeseen liittyvän tiedon hyödyntämistä yksityisellä sektorilla ja uuden liiketoiminnan syntymistä. Tavoitteena on, että liikenteen ohjauksella kerättävä tieto hyödyntää aiempaa tehokkaammin koko yhteiskuntaa.

Liikenteenohjauksen yhtiöittämisen osalta jatkovalmistelussa arvioidaan, perustetaanko Liikenneviraston tie- ja meriliikenteenohjauksesta yksi erityistehtäväyhtiö vai kummallekin liikennemuodolle oma yhtiö.

- Liikenne ja viestintä ovat kovassa murroksessa. Digitalisaatio, liikenteen palveluajattelu ja liikennemarkkinoiden syntyminen uuden lainsäädännön tuella lähentävät liikenteen ja viestinnän toimialoja. Kun hallinnon resurssit todennäköisesti yhä niukkenevat, jo tunnistettuja synergiaetuja on etsittävä yhä aktiivisemmin. Myös valtion omistajaohjauspolitiikka on kehittynyt ja hallintotehtävien yhtiöittämisessä on alettu nähdä uusia mahdollisuuksia, sanoo kansliapäällikkö Harri Pursiainen.

Uudistuksen valmistelun organisointi

Virastouudistus edellyttää useiden uusien lakien ja asetusten valmistelua ja nykyisten muuttamista. Hanketta varten perustetaan viisi työryhmää, joissa on edustajia liikenne- ja viestintäministeriöstä, Liikenteen turvallisuusvirastosta, Viestintävirastosta, Liikennevirastosta sekä puolustus- ja sisäministeriöistä. Henkilöstö otetaan mukaan työhön. Hallinnonalan virastoja sekä muita sidosryhmiä kuullaan valmistelun yhteydessä.

Valtion virkamieslain sekä työsopimuslain mukaisesti nykyinen henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana siihen organisaatioon, johon heidän hoitamansa tehtävät siirtyvät. Henkilöstön palvelusuhde on turvattu siirtymähetkellä.

Hankkeessa noudatetaan valtion yt-lakia ja hyvää hallintotapaa. Hankkeen valmistelussa korostuvat läpinäkyvyys ja aktiivinen viestintä

Yhteistyö muun valtionhallinnon ja viranomaisten kanssa

Uudistuksen täytäntöönpanoaikataulua pidennettiin, jotta voitaisiin vahvistaa poikkihallinnollista näkökulmaa ja ottaa tarkasteluun laajemminkin elinkeinopolitiikan toimijoiden tehtävät ja hallinnonalojen siiloton toiminta palvelu-, tieto- ja verkkopolitiikassa.

- Oli ilahduttavaa havaita, että esiselvityksestä saaduissa lausunnoissa uudistus nähtiin laajasti perusteltuna. Lisäselvityksen tarvettakin toki huomattiin, mm. uudistuksen suhteesta muuhun hallinnon kehittämiseen. Nämä ja jotkin muutkin lausunnoissa esitetyt asiat vaativat laaja-alaista valmistelua. Hallinnollisesti on hyvä, että uudet virastot ja yhtiöt aloittavat samanaikaisesti kuin maakuntahallinto, kansliapäällikkö Pursiainen sanoo.

Poikkihallinnollisuuden vahvistamiseksi jatkovalmistelussa arvioidaan esimerkiksi rautateiden sääntelyviranomaisen siirtämistä 1.1.2019 toimintansa aloittavaan Valtion lupa- ja valvontavirastoon, ajoneuvoverotusasioiden siirtämistä verohallitukselle, Viestintäviraston vastuulla olevien kuluttaja-asioiden siirtämistä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ja kyberturvallisuusasioiden yhtiöittämistä tai siirtämistä Huoltovarmuuskeskukselle.

Jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota viranomaisrajapintoihin ja yhteistyön toimivuuteen sekä varmistetaan toiminnan ja palvelutason laadukkuus, luotettavuus sekä häiriötön jatkuminen muutoksen aikana ja sen jälkeen. Puolustus- ja sisäministeriö otetaan mukaan hankkeen valmisteluun.

Lisätietoja:

Kansliapäällikkö Harri Pursiainen, p. 050 598 6053, 0295 34 2389

Ylijohtaja Juhapekka Ristola, p. 0400 788 530, 0295 34 2348