Lausuntoyhteenveto: Pysyvään digiloikkaan tarvitaan yhteistyötä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2020 9.15 | Julkaistu suomeksi 25.9.2020 klo 9.14
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: VNK/Laura Kotila, LVM)
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: VNK/Laura Kotila, LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on 31.8.2020 julkaissut lausuntoyhteenvedon koronakriisin aikaisen digiloikan vakiinnuttamista pohtineen työryhmän väliraportista. Lausuntojen mukaan digitalisaatio lisäisi yhteiskunnan läpinäkyvyyttä, yhdenvertaisuutta ja joustavuutta. Onnistuminen edellyttää toimijoiden välistä yhteistyötä.

Ministeriö asetti toukokuun alussa Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän, jossa ovat laajasti edustettuina eri toimialojen, elinkeinoelämän ja hallinnon edustajat.

Työryhmän tehtävänä on arvioida koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikaisen digitalisaatiokehityksen vaikutuksia ja laatia ehdotuksia poikkeusoloista toipumiseksi ja siitä, miten lainsäädäntöä ja hallintoa kehitettäisiin digitalisaatiolle entistä suotuisammaksi. Työryhmän väliraporttia on hyödynnetty jo Hetemäen jälleenrakennustyöryhmän valmistelussa.

Työryhmän väliraportista käyty lausuntokierros päättyi 22.6.2020. Lausunnon jätti määräaikaan mennessä 130 eri tahoa. Työryhmän väliraportti, toimenpide-ehdotukset ja lausuntoyhteenveto ovat luettavissa valtioneuvoston hanketietokannassa.

Kannatus työryhmän ehdotuksille yhteiskunnan digitalisaation vauhdittamiseksi

Lausuntojen perusteella työryhmän jatkotyössä olisi tärkeää tunnistaa ne toimenpiteet, jotka ovat oleellisia digitalisaation edelleen vauhdittamisessa sekä keskittyä ratkaisemaan avainkohteita tai pullonkaulaongelmia, jotka ovat digitaalisaation hidasteena tai esteenä. Lausuntojen mukaan suurin lisäarvo syntyisi erilaisten digitaalisten toimintojen yhteensovittamisesta sekä toimijoiden ja valtion hallinnon välisestä tehokkaasta koordinaatiosta ja yhteistyöstä.

Useat lausunnonantajat ehdottivat priorisoitavaksi toimenpiteitä, joilla on voimakas vaikutus yhteiskunnan digitalisaatioasteen nostamiseen. Esimerkiksi siirtymällä aidosti sähköisiin kuitteihin ja laskuihin on mahdollista luoda perusta reaaliaikataloudelle, kitkeä harmaata taloutta ja edistää kestävää kehitystä. Luottamus ja läpinäkyvyys mahdollistaisi uusia liiketoimintamalleja ja edistäisi ulkomaisia investointeja.

Myös paikka- ja aikariippumattoman arjen ja työn mahdollistavia lainsäädännön muutoksia kannatettiin laajasti. Lausunnoissa viestintäyhteyksien turvaaminen nähtiin oleellisena etäpalveluiden saatavuuden kannalta. Sujuvan arjen varmistamiseksi korostettiin toimintavarmuuteen ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia.

Lausunnoissa korostettiin, että väliraportissa esitettyjen toimenpiteiden tulisi edistää yhteiskunnan yhdenvertaisuutta ja palvelujen saavutettavuutta. Lausunnoissa todettiin, että digitalisaatiossa ei ole kyse vain teknologiasta, vaan yhtä lailla uusien toimintamallien ja käytäntöjen kehittämisestä ja vakiinnuttamisesta.Lisäksi useassa lausunnossa painotettiin, että ihmis- ja asiakaslähtöisyys on sisällytettävä toimenpiteisiin. Kansalaisten digitaalisella osaamisella sekä motivaatiolla käyttää digitaalisia palveluja ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan on merkittävä yhteys siihen, miten digitalisaatio etenee yhteiskunnassa.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kiittää lausunnonantajia siitä, että lausunnot oli laadittu asiaan paneutuen ja niissä esitettiin runsaasti ehdotuksia ja huomioita jatkovalmisteluun ja toimenpiteiden toteutukseen.

- Työryhmän väliraportti ja sen saama runsas palaute osoittavat, että myönteistä kehitystä halutaan vakiinnuttaa ja vahvistaa. Koko yhteiskunta on valmis ottamaan digiloikan jälkeen seuraavan askeleen pysyvien hyötyjen, parempien palveluiden ja tehokkuussäästöjen saavuttamiseksi, ministeri Harakka sanoo.

Mitä seuraavaksi?

Työryhmä käy läpi ja valmistelee lausuntopalautteen pohjalta loppuraportin, jossa sen on tarkoitus esittää toimenpide-ehdotuksia sekä niiden toteuttamista.

Loppuraportti on tarkoitus julkaista työryhmän kauden päätyttyä 30.9.2020.

Lisätietoja:

eritysavustaja Matti Sadeniemi, p. 040 586 7234

ylijohtaja, osastopäällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817