Sammanfattning av yttrandena: Det digitala språnget förutsätter samarbete

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2020 9.15 | Publicerad på svenska 25.9.2020 kl. 9.14
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Statsrådets kansli/Laura Kotila, KM)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Statsrådets kansli/Laura Kotila, KM)

Den 31 augusti 2020 publicerade kommunikationsministeriet ett sammandrag av yttrandena om mellanrapporten från den arbetsgrupp som har dryftat etableringen av det digitala språng som tagits under coronakrisen. Enligt yttrandena ökar digitaliseringen transparensen, jämlikheten och flexibiliteten i samhället. Men detta förutsätter samarbete mellan de olika aktörerna.

I början av maj tillsatte ministeriet en arbetsgrupp med uppgift att hitta digitala metoder för återuppbyggnad efter coronakrisen. I arbetsgruppen deltog ett stort antal representanter för olika branscher, näringslivet och förvaltningen.

Arbetsgruppen har till uppgift att utvärdera konsekvenserna av den digitala utvecklingen under de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakat och att utarbeta förslag om hur återhämtningen efter coronakrisen kan främjas och lagstiftningen och förvaltningen utvecklas så att den blir ännu gynnsammare för digitaliseringen. Arbetsgruppens mellanrapport har redan utnyttjats i Hetemäkis återuppbyggnadsarbetsgrupp.

Remissbehandlingen av arbetsgruppens mellanrapport avslutades den 22 juni 2020. Inom den utsatta remisstiden lämnades det yttranden av 130 remissinstanser. Arbetsgruppens mellanrapport, åtgärdsförslagen och sammandraget av yttrandena kan läsas i statsrådets projektdatabas.

Understödet för arbetsgruppens förslag om hur digitaliseringen i samhället kan påskyndas

Enligt yttrandena är det viktigt att arbetsgruppen i sitt fortsatta arbete identifierar de åtgärder som är väsentliga för att påskynda digitaliseringen ytterligare samt fokuserar på de avgörande faktorer eller flaskhalsar som bromsar eller förhindrar digitaliseringen. Enligt yttrandena uppstår mervärde främst genom att olika digitala funktioner samordnas och genom att staten och förvaltningen samverkar och samarbetar effektivt.

Flera remissinstanser ansåg att man borde prioritera de åtgärder som kraftigt kan lyfta digitaliseringsnivån i samhället. Till exempel genom att satsa fullt på att ta i bruk elektroniska kvitton och fakturor kan man skapa en grund för en realtidsekonomi, undanröja grå ekonomi och främja hållbar utveckling. Genom förtroende och transparens kan man bana väg för nya affärsmodeller och främja utländska investeringar.

De flesta remissinstanserna understödde också de lagändringar som skapar möjligheter i vardagen och arbetslivet som är oberoende av tid och plats. När det gäller tillgången till service på distans ansåg remissinstanserna att det väsentliga är att sörja för kommunikationsförbindelserna.Man betonade också att driftsäkerheten och säkerheten är viktiga för att vardagen ska fungera.

De åtgärder som föreslås i mellanrapporten bör främja jämlikheten i samhället och tillgängligheten till tjänster. I yttrandena konstaterade man att digitaliseringen inte endast handlar om teknik, utan att det är lika viktigt att utveckla och etablera nya verksamhetsmodeller och förfaranden. Många remissinstanser betonade också vikten av att åtgärderna ska utgå från människornas och kundernas behov. Hur snabbt samhället kan digitaliseras har en stark koppling till medborgarnas digitala kunnande och motivation när det gäller att använda digitala tjänster och delta i samhällelig verksamhet.

Kommunikationsminister Timo Harakka tackar remissinstanserna för deras grundliga arbete med yttrandena och för att de kommit med många förslag och synpunkter om hur den fortsatta beredningen och åtgärderna borde genomföras.

- Arbetsgruppens mellanrapport och remissinstansernas aktivitet visar att det finns en vilja att fortsätta och främja den positiva utvecklingen. Efter det här digitala språnget är hela samhället redo för nästa steg för att uppnå bestående fördelar, bättre tjänster och effektivitetsinbesparingar, säger minister Harakka.

Vad händer härnäst?

Arbetsgruppen bereder nu en slutrapport på basis av svaren från remissinstanserna. Slutrapporten ska innehålla förslag till åtgärder och förslag om hur de ska genomföras.

Målet är att publicera slutrapporten efter att arbetsgruppens mandatperiod gått ut den 30 september 2020.

Ytterligareinformation:

Matti Sadeniemi, specialmedarbetare, tfn 040 586 7234

Laura Vilkkonen, överdirektör, avdelningschef, tfn 040 500 0817