Inom IMO förhandlas om skärpta mål för minskning av utsläppen från internationella sjötransporter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.7.2023 8.30 | Publicerad på svenska 4.7.2023 kl. 13.43
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Internationella sjöfartsorganisationens (International Maritime Organization, IMO) kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Committee, MEPC) sammanträder i London den 3–7 juli 2023. Avsikten är att IMO:s växthusgasstrategi ska uppdateras vid denna kommitténs 80:e session. Vid mötet behandlas också bland annat globala metoder för att minska fartygens växthusgasutsläpp samt regleringen av fartygens energieffektivitet och barlastvatten.

Finlands delegation i London leds av kommunikationsministeriets kanslichef Minna Kivimäki. Kivimäki kandiderar också till generalsekreterare för IMO i valet som hålls den 18 juli 2023.

– Det är ytterst viktigt att utsläppen från sjötransporter minskas målmedvetet med globala mål och åtgärder, säger Kivimäki. 

– Ju tydligare mål och effektivare åtgärder vi kan komma överens om på global nivå inom IMO, desto bättre kan vi trygga jämlika konkurrensförhållanden och branschens konkurrenskraft, fortsätter Kivimäki. 

Finland understöder striktare globala mål för minskning av utsläppen

IMO har sedan november 2021 förhandlat om en uppdatering av den preliminära växthusgasstrategi som godkändes 2018. I strategin fastställs tydliga mål för internationella sjötransporter för att minska växthusgasutsläppen. I strategin avgränsas dessutom de konkreta globala utsläppsminskningsmetoder som IMO har för avsikt att besluta om under de närmaste åren. 

Finland och de övriga EU-medlemsstaterna understöder att det globala utsläppsminskningsmålet för 2050 skärps från nuvarande 50 procent till 100 procent jämfört med utsläppsnivån 2008. I förhandlingarna har det också krävts delmål för strategin. I likhet med de övriga EU-medlemsstaterna understöder Finland målet om minst 29 procent fram till 2030 och målet på minst 83 procent fram till 2040.

Finland anser liksom de övriga EU-medlemsstaterna att det är viktigt att minst tio procent av den energi som används inom internationella sjötransporter före 2030 kommer från bränslen vars växthusgasutsläpp är noll eller nära noll. Detta mål för övergången till hållbara bränslen behövs för att IMO ska ge en tydlig signal om riktningen och takten för den nödvändiga ändringen både till rederier och till distributörer av fartygsbränslen runt om i världen.

Dessutom föreslår Finland och de övriga EU-medlemsstaterna en kombinationsmetod som består av en teknisk del som går ut på begränsning av bränslenas växthusgasinnehåll och en ekonomisk del som baserar sig på en global utsläppsavgift. Finland understöder att de medel som skulle samlas in genom ett eventuellt införande av den ekonomiska utsläppsminskningsmetoden utöver till utvecklingen av ny fartygsteknik kunde användas till exempel för att sporra användningen av hållbara fartygsbränslen samt för att bygga upp distributionsinfrastruktur för dessa runt om i världen. 

Under sessionen ordnar Finland tillsammans med OECD:s transportforum (ITF) ett evenemang om närsjöfartens särdrag då fartygens växthusgasutsläpp ska minska. Finland ordnar också ett mottagande för att främja sina IMO-kampanjer. Utöver Finlands kandidatskap till generalsekreterare för IMO kandiderar Finland också till medlemskap i IMO:s råd för åren 2024–2025. 

Vad händer härnäst?

Kommittén för skydd av den marina miljön sammanträder i London den 3–7 juli 2023. Avsikten är att IMO:s växthusgasstrategi ska uppdateras vid mötet. 

Förhandlingarna om globala metoder för utsläppsminskning fortsätter vid kommitténs nästa session i april 2024. Innan dess bereder statsrådet Finlands förhandlingspositioner inom IMO i samarbete med riksdagen. 

IMO:s råd röstar om den nya generalsekreteraren den 18 juli. IMO:s generalförsamling väljer ett nytt råd i december. 

Ytterligare information:

Anita Mäkinen, ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid IMO, ledande sakkunnig, Transport- och kommunikationsverket, tfn 040 162 4592, [email protected], Twitter @AnitaMakinen

Eero Hokkanen, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 050 476 0401, [email protected], Twitter @eerohokkanen