IMO främjade hållbar sjöfart på Medelhavet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2022 17.50 | Publicerad på svenska 22.12.2022 kl. 14.16
Pressmeddelande
Bild: Shutterstock
Bild: Shutterstock

Vid sessionen för Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön i London den 12-16 december 2022 förhandlades det om en uppdatering av IMO:s preliminära strategi för växthusgasutsläpp samt om flera andra klimat- och miljöfrågor som gäller sjötransporter. Slutresultatet av sessionen blev magert när det gäller växthusgasutsläppen. Staterna nådde dock samförstånd om två åtgärder för att minska sjötransporternas miljökonsekvenser för Medelhavet.

Vid sessionen för IMO:s (International Maritime Organization) kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Committee, MEPC) understödde Finland i likhet med de övriga EU-medlemsstaterna en skärpning av det globala målet för utsläppsminskning fram till 2050 från nuvarande 50 procent till 100 procent. Finland och de övriga EU-medlemsstaterna arbetade vid förhandlingarna på en uppdatering av strategin på det sätt som klimatkrisen och de nyaste statistikuppgifterna förutsätter. Länderna kräver att växthusgasstrategin uppdateras med bland annat delmål för 2030 och 2040.

Uppdateringen av strategin framskred mycket litet under veckans förhandlingar. Staterna kom närmast överens om att de utsläppsminskningsåtgärder på kort sikt som det redan beslutats om skrivs in i växthusgasstrategin. Uppdateringen av de viktigaste delarna av strategin, det vill säga visionen, ambitionsnivån för klimatmålen samt urvalet av metoder på medellång och lång sikt, skjuts upp till mötena 2023.

Vid sessionen hann knappt någon diskussion föras om metoderna för att minska utsläppen på medellång och lång sikt. Finland understöder EU-medlemsstaternas förslag om en kombination av en global bränslestandard och ett ekonomiskt styrmedel. Finland anser att det är viktigt att man snabbt kommer överens om denna globala utsläppsminskningsmekanism.

Utsläppsregleringen i fråga om tvättvattnet från svavelskrubbrar har inte framskridit.

Finland och de övriga EU-medlemsstaterna understödde vid sessionen att utsläpp av tvättvatten i havet från svavelskrubbrar förbjuds i av IMO fastställda havsområden som är känsliga för utsläppens effekter, såsom i Östersjön. Utsläppsregleringen framskred inte, utan den hänsköts till behandling först 2024.

Medelhavet blir restriktionsområde för svaveloxider

Vid sessionen godkändes att hela Medelhavet förklaras som ett restriktionsområde i fråga om svaveldioxider (Emission Control Area for Sulphur Oxides and Particulate Matter, SECA). Det är resultatet av flera års ansträngningar, särskilt från EU:s medlemsstater. Restriktionsområdet träder i kraft den 1 maj 2025. Hittills har fartyg som trafikerar Medelhavet varit tvungna att övergå till att använda bränslen med låg svavelhalt eller alternativt till att använda till exempel svavelskrubbrar. Förslaget lades fram av alla Medelhavsstater och, på grund av EU:s exklusiva befogenhet som baserar sig på svaveldirektivet, stöddes det också av alla EU:s medlemsstater. För att ett restriktionsområde ska gälla alla kuststaters territorialvatten ska alla kuststater ratificera MARPOL-konventionens luftvårdsbilaga.

Östersjön har varit ett restriktionsområde i fråga om svaveloxider sedan 2015. Under beredningen av restriktionsområdet i Medelhavet har Finland delat med sig av god praxis i fråga om regelverket kring Östersjön. Meteorologiska institutet har dessutom varit med om att göra utsläpps- och effektbedömningar av förslaget. Att förklara Medelhavet som ett restriktionsområde i fråga om svaveloxider främjar lika villkor för sjöfarten på de europeiska territorialvattnen.

Småvalar i nordvästra Medelhavet skyddas

Frankrike, Italien, Monaco och Spanien föreslog vid sessionen att nordvästra Medelhavet ska utses till ett särskilt känsligt havsområde (Particularly Sensitive Sea Area, PSSA) bland annat för att småvalar ska kunna skyddas. Förslaget understöddes och inrättandet av området godkändes preliminärt.

Vad händer härnäst?

Förhandlingarna om metoder för minskning av utsläpp på medellång och lång sikt och om en uppdatering av IMO:s preliminära växthusgasutsläppstrategi fortsätter på växthusgasarbetsgruppens möten i mars och juni samt vid sessionen för kommittén för skydd av den marina miljön i juli 2023.

Ytterligare information:

Anita Mäkinen, ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid IMO, ledande sakkunnig, Transport- och kommunikationsverket, tfn 040 162 4592, [email protected], Twitter @AnitaMakinen

Eero Hokkanen, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 050 476 0401, [email protected], Twitter @eerohokkanen