Julkiset ajoneuvohankinnat ympäristöystävällisiksi – lakiluonnos lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2020 16.17 | Julkaistu suomeksi 25.2.2021 klo 17.20
Tiedote
Sähköbussit latauksessa. (Kuva: Mika Pakarinen / Keksi Agency)
Sähköbussit latauksessa. (Kuva: Mika Pakarinen / Keksi Agency)

Uuden lain tarkoituksena on lisätä vähä- ja nollapäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisen sektorin ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa. Lailla pannaan täytäntöön EU:n puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta 8. helmikuuta 2021 mennessä.

Laki koskisi julkisina hankintoina ostettuja ajoneuvoja ja palveluita kuten koulukuljetuksia, jätteiden keruuta, paikallisliikenteen bussipalveluiden ostoja ja Kelan kuljetuksia. Elokuussa 2021 voimaan tulevan laki auttaa saavuttamaan hallitusohjelman tavoitteen, jonka mukaan liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä

- Lailla varmistetaan, että iso osa julkisen sektorin hankkimista uusista ajoneuvoista ja liikennepalveluista on ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita. Lain valmistelussa on erityisesti huomioitu kansallisen toimeenpanon alueellinen oikeudenmukaisuus. Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö on osa Fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Lainsäädäntö edistää sitä, että autokannassa on vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja yhä enemmän. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee ja vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten sähkön, kaasun ja biopolttoaineiden käyttö kasvaa. Lain valmisteluun osallistui työryhmä, jonka tehtävänä oli arvioida eri vaihtoehtoja kansallisen lainsäädännön toteuttamisesta ottaen huomioon maantieteelliset eroavaisuudet sekä kustannustehokkuuden.

Ympäristöystävällisiä ajoneuvohankintoja vuosina 2021-2030

Vähimmäisvaatimukset on jaoteltu kolmeen eri ajoneuvoluokkaan eli henkilö- ja pakettiautot, kuorma-autot ja linja-autot sekä kahdelle hankinta-ajanjaksolle eli 2.8.2021-2025 ja 2026-2030. Vaatimukset koskisivat julkisen sektorin, kuten valtion virastojen ja liikelaitosten sekä kuntien ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoja.

Vaatimuksia sovelletaan, kun hankintayksikkö ostaa, vuokraa, leasing-vuokraa, maksaa osamaksulla tai hankkii tiettyjä liikennepalveluhankintoja. Direktiivi koskee ainoastaan uusia hankintoja.

Direktiivin mukaan ympäristöystävällisiksi määriteltyjen henkilö- ja pakettiautojen CO2-päästöt saavat olla enintään 50 g/km vuoden 2025 loppuun asti ja 0 g/km vuodesta 2026 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa täyssähköautoja ja vuoden 2025 loppuun asti myös lataushybridejä. Suomen tulee varmistaa kummankin hankinta-ajanjakson aikana, että 38,5 prosenttia henkilö- ja pakettiautohankinnoista on ympäristöystävällisiä. Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että henkilö- ja pakettiautoja sekä kuorma-autoja koskevat vähimmäisosuudet eriytettäisiin niin, että eri maakuntiin kuuluvien kuntien hankintayksiköillä olisi eri vähimmäisosuudet. Tavoitteena on ottaa huomioon alueelliset erot kuten etäisyydet, taloudelliset valmiudet, latauspisteiden saatavuus ja taksimarkkinoiden tilanne. Muille hankintayksiköille asetetaan direktiivin mukaiset vähimmäistavoitteet.

Ympäristöystävälliseksi kuorma-autoksi määritellään ajoneuvo, joka kulkee vaihtoehtoisella polttoaineella kuten sähkö, vety, kaasu tai biopolttoaine. Suomen tulee varmistaa, että kuorma-autojen hankinnoista ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla 9 prosenttia ja toisella hankinta-ajanjaksolla 15 prosenttia on ympäristöystävällisiä. Henkilö- ja pakettiautojen tapaan kuntien hankintayksiköiden vähimmäistavoitteet porrastettaisiin alueelliset eroavaisuudet huomioiden. Korkeamman tavoitetason maakuntiin kuuluvien kuntien hankintayksiköille tulisi siis tiukemmat vaatimukset kuin matalamman tavoitetason maakuntiin kuuluvien kuntien hankintayksiköille. Tarkemmat tiedot vaatimuksista löytyy lakiluonnoksen liitteistä. Muille hankintayksiköille asetettaisiin direktiivin vähimmäistavoitteet.

Ympäristöystävälliseksi linja-autoksi määritellään ajoneuvo, joka kulkee vaihtoehtoisella polttoaineella kuten sähkö, vety, kaasu tai biopolttoaine. Suomen tulee varmistaa, että uusista linja-autohankinnoista ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla 41 prosenttia ja toisella hankinta-ajanjaksolla 59 prosenttia on ympäristöystävällisiä. Vaatimukset koskevat ainoastaan paikallisliikenteen busseja. Lisäksi kummankin hankinta-ajanjakson aikana puolet hankittavista ympäristöystävällisistä ajoneuvoista tulee olla täyssähköbusseja eli ensimmäisellä jaksolla 20,5 prosenttia ja toisella jaksolla 29,5 prosenttia. Täyssähköbussien ala-tavoite on porrastettu alueelliset eroavaisuudet huomioiden.

Mitä direktiivi ei koske?

Erikoisajoneuvoja koskevat poikkeukset otettaisiin käyttöön Suomessa täysmääräisesti. Laki ei koskisi kaukoliikenteen linja-autoja, eikä esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja tai kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Lisäksi Suomi vapauttaisi sääntelystä esimerkiksi hälytysajoneuvot, asevoimien käytössä olevat ajoneuvot ja rakennustyömaiden ajoneuvot.

Mitä seuraavaksi?

Lakiehdotuksesta järjestetään kuulemistilaisuus 28. tammikuuta 2021. Lakiluonnos on lausunnoilla 8. helmikuuta 2021 asti. Direktiivin vaatimuksia tulee soveltaa 2. elokuuta 2021 alkaen.

Ympäristöystävällisiä ajoneuvohankintoja koskeva laki on osa Fossiilittoman liikenteen tiekarttaa.

Lisätietoja:

Ministeri Timo Harakan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Susanna Niinivaara, p. 0400 816 187, susanna.niinivaara(at)lvm.fi

Yksikön johtaja Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen

Neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä, p. 0295 34 2089, eleonoora.eilitta(at)lvm.fi, Twitter @EleonooraE