Miljövänligare fordonsupphandlingar inom den offentliga sektorn – lagutkast på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2020 16.17 | Publicerad på svenska 25.2.2021 kl. 17.20
Pressmeddelande
Elbussar på laddning. (Foto: Mika Pakarinen / Keksi Agency)
Elbussar på laddning. (Foto: Mika Pakarinen / Keksi Agency)

Syftet med den nya lagen är att öka andelen fordon med små eller inga utsläpp i den offentliga sektorns upphandling av fordon och trafiktjänster. Genom lagen genomförs kraven i EU:s direktiv om offentlig upphandling av rena fordon. Kommunikationsministeriet tar emot utlåtanden om utkastet till lag till och med den 8 februari 2021.

Lagen ska gälla fordon och tjänster som köpts genom offentlig upphandling, såsom skoltransporter, sophämtning, köp av busstjänster inom lokaltrafiken och FPA:s transporter. Den lag som träder i kraft i augusti 2021 bidrar till att uppnå regeringsprogrammets mål om en halvering av utsläppen från trafiken fram till 2030

- Genom lagen säkerställs att en stor del av de nya fordon och transporttjänster som den offentliga sektorn upphandlar är miljövänliga och energieffektiva. I beredningen av lagen har man särskilt beaktat den regionala rättvisan vid det nationella genomförandet. Lagstiftningen om offentlig upphandling är en del av färdplanen för fossilfria transporter, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Lagstiftningen främjar ökningen av antalet fordon med små eller inga utsläpp i bilbeståndet. Användningen av fossila bränslen minskar medan användningen av alternativa bränslen, såsom el, gas och biobränslen, ökar. I beredningen av lagen deltog en arbetsgrupp som hade till uppgift att bedöma olika alternativ för genomförandet av den nationella lagstiftningen med beaktande av geografiska skillnader och kostnadseffektivitet.

Miljövänliga upphandlingar av fordon åren 2021-2030Minimikraven fördelas på tre olika fordonskategorier, dvs. person- och paketbilar, lastbilar och bussar samt på två upphandlingsperioder, dvs. 2.8.2021-2025 och 2026-2030. Kraven gäller upphandling av fordons- och trafiktjänster inom den offentliga sektorn, såsom statens ämbetsverk och affärsverk samt kommunerna.

Kraven tillämpas när en upphandlande enhet köper, hyr, leasar, hyrköper eller upphandlar vissa transporttjänster. Direktivet gäller endast nya upphandlingar.

Enligt direktivet får CO2-utsläppen från personbilar och paketbilar som definierats som miljövänliga vara högst 50 g/km fram till utgången av 2025 och 0 g/km från och med 2026. I praktiken innebär detta renodlade elbilar och fram till utgången av 2025 också laddningshybrider. Finland ska under vardera upphandlingsperioden säkerställa att 38,5 procent av person- och paketbilsupphandlingarna är miljövänliga. I lagutkastet föreslås det att minimiandelarna för person- och paketbilar samt lastbilar ska separeras så att upphandlingsenheterna i kommuner som hör till olika landskap har olika minimiandelar. Målet är att ta hänsyn till regionala skillnader, såsom avstånd, ekonomiska förutsättningar, tillgång till laddningsstationer och situationen på taximarknaden. För andra upphandlingsenheter uppställs direktivets minimimål.

Med miljövänlig lastbil avses ett fordon som framförs med alternativa bränslen såsom el, väte, gas eller biobränsle. Finland ska säkerställa att 9 procent av anskaffningarna av lastbilar under den första upphandlingsperioden och 15 procent under den andra upphandlingsperioden är miljövänliga. Liksom i fråga om person- och paketbilar ska de kommunala upphandlingsenheternas minimimål graderas med beaktande av regionala skillnader. Upphandlingsenheterna i de kommuner som hör till landskapen med högre målnivå ska alltså omfattas av strängare krav än de upphandlande enheterna i de kommuner som hör till landskapen med lägre målnivå. Närmare uppgifter om kraven finns i bilagorna till lagutkastet. För andra upphandlingsenheter uppställs direktivets minimimål.

Med miljövänlig buss avses ett fordon som drivs med alternativa bränslen såsom el, väte, gas eller biobränsle. Finland ska säkerställa att 41 procent av de nya bussanskaffningarna under den första upphandlingsperioden och 59 procent under den andra upphandlingsperioden är miljövänliga. Kraven gäller endast bussar i lokaltrafik. Dessutom ska hälften av de miljövänliga fordon som upphandlas under vardera upphandlingsperioden vara renodlade elbussar, dvs. 20,5 procent under den första perioden och 29,5 procent under den andra perioden. Delmålet i fråga om renodlade elbussar är graderat med beaktande av regionala skillnader.

Vilka fordon omfattas inte av direktivet?

De undantag som gäller specialfordon kommer att tillämpas fullt ut i Finland. Direktivet gäller inte bussar i fjärrtrafik och inte heller till exempel jordbruks- och skogsbruksfordon eller två- och trehjuliga fordon. Därtill kommer Finland att undanta bland annat utryckningsfordon, fordon som används av militären samt fordon på byggarbetsplatser från regleringen.

Vad händer härnäst?

Det ordnas ett diskussionsmöte om lagförslaget den 28 januari 2021. Lagutkastet är på remiss till den 8 februari 2021. Kraven i direktivet ska tillämpas från och med den 2 augusti 2021.

Lagen som gäller upphandling av miljövänliga fordon är en del av färdplanen för fossilfria transporter.

Ytterligare information:

Förfrågningar om intervjuer med minister Timo Harakka, Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187, susanna.niinivaara(a)lvm.fi

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen

Eleonoora Eilittä, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 089, eleonoora.eilitta(at)lvm.fi, Twitter @EleonooraE