IMO har skärpt målen för att minska utsläppen av växthusgaser från internationell sjöfart

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2023 15.00 | Publicerad på svenska 11.7.2023 kl. 10.33
Pressmeddelande
Rahtialus Helsingin edustalla.
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s (International Maritime Organization) kommitté för skydd av den marina miljön har enats om att uppdatera IMO:s strategi för växthusgaser. Kommittén sammanträdde i London den 3–7 juli 2023.

Vid kommitténs sammanträde nåddes enighet om att uppdatera IMO:s strategi för växthusgaser. Målet med den omarbetade strategin är att nettoutsläppen av växthusgaser från fartyg ska vara noll senast 2050 eller omkring 2050, med beaktande av de nationella förhållandena.

Uppdateringen av strategin innebär en betydande höjning av ambitionsnivån jämfört med den preliminära strategi som antogs 2018, där målet var att minska utsläppen av växthusgaser från fartyg med minst 50 procent senast 2050 jämfört med nivån 2008.

Som en del av denna överenskommelse antogs också en utvecklingsväg och vägledande kontrollpunkter för åren 2030 och 2040. Före 2030 ska utsläppen av växthusgaser från fartyg minskas med minst 20 procent, målet är 30 procent, jämfört med 2008. Före 2040 ska utsläppen av växthusgaser från fartyg minskas med minst 70 procent, målet är 80 procent, jämfört med 2008.

I målnivåerna och de vägledande kontrollpunkterna beaktas utsläppen av växthusgaser under fartygsbränslenas livscykel. Målet är att minska utsläppen inom ramen för energisystemet inom den internationella sjöfarten och därmed förhindra att utsläppen överförs till andra sektorer.

Strategin inkluderar ett mål enligt vilket minst 5 procent av den energi som används av fartygstrafiken senast 2030 ska komma från teknik, bränslen eller energikällor som är helt eller nästan fria från utsläpp av växthusgaser. Detta är ett minimimål, och enligt strategin eftersträvas en andel på 10 procent.

Vid mötet identifierades också nordvästra Medelhavet som ett särskilt känsligt havsområde. Dessutom antogs provisoriska riktlinjer för beräkning av utsläpp från biobränslen och ett antal regeländringar gällande barlastvattenkonventionen.

Följande steg för att utveckla och genomföra åtgärderna för minskade utsläpp

Vid sammanträdet i kommittén för skydd av den marina miljön enades IMO:s medlemsstater om att de globala åtgärderna för att minska utsläppen av växthusgaser från fartygstrafiken ska antas senast 2025. Avsikten är att de överenskomna åtgärderna ska träda i kraft senast 2027.

Enligt den nådda överenskommelsen ska de globala åtgärderna för att minska utsläppen av växthusgaser från sjöfarten inbegripa en standard för att reglera den gradvisa minskningen av växthusgasintensiteten i fartygsbränslen samt en prissättningsmekanism för utsläpp av växthusgaser. 

Åtgärderna utvecklas utifrån en omfattande konsekvensbedömning för att effektivt minska utsläppen från sektorn. Samtidigt främjas lika konkurrensvillkor och en rättvis och jämlik övergång till hållbara energikällor över hela världen.

Provisoriska riktlinjer för beräkning av utsläpp från biobränslen

Vid mötet i kommittén för skydd av den marina miljön antog IMO:s medlemsstater provisoriska riktlinjer för hur koldioxidutsläppen från biobränslen som använts inom sjöfarten ska beaktas i fartygens energieffektivitetsplan samt vid rapportering av bränsleförbrukningen till IMO:s datainsamlingssystem och beräkning av fartygens koldioxidintensitet.

Enligt de nu antagna provisoriska riktlinjerna grundar sig fastställandet av koldioxidutsläppen från användning av biobränslen på utsläppen under biobränslenas hela livscykel. I IMO:s beslut betonas att riktlinjerna är en provisorisk och förenklad lösning. En mer omfattande metod kommer att utvecklas utifrån IMO:s regelverk gällande livscykelanalys av marina bränslen. 

Vad händer härnäst?

Förhandlingarna om globala metoder för att minska utsläppen fortsätter vid nästa sammanträde i IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön i april 2024. 

Mer information:

Anita Mäkinen, ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid IMO, ledande sakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom, anita.makinen(at)traficom.fi, tfn 040 162 4592, Twitter: @AnitaMakinen

Eero Hokkanen, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, eero.hokkanen(at)gov.fi, tfn 050 476 0401, eero.hokkanen(at)gov.fi, Twitter @eerohokkanen