Ilmastopoliittisen ohjelman seurantaraportti ilmestynyt

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2014 13.07
Uutinen
Pakokaasua (kuva: Rodeo)
Pakokaasua (kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittisen ohjelman (ILPO) seurantaraportti on ilmestynyt. Raportin mukaan liikennesektori näyttäisi saavuttavan päästövähennystavoitteensa, jos liikenteeseen saadaan uusia teknologioita.

Liikenteen osuus ei-päästökauppasektorin päästöistä on suuri, noin 40 prosenttia. Liikenteen päästöjen kehitys määrittelee näin ollen pitkälti Suomen mahdollisuudet päästä EU:n taakanjakopäätöksen linjaamalle päästöjen vähennyspolulle.

VTT:n tekemien arvioiden perusteella näyttäisi siltä, että liikennesektori saavuttaa päästövähennystavoitteensa vuonna 2020, jos uusia teknologioita saadaan liikenteeseen ja jos autokantaa saadaan uudistettua asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Päästövähennystavoitteiden kiristyminen vuoteen 2030 vaatii lisätoimenpiteitä myös liikennesektorilla.

Suomi on kansainvälisesti ja EU-tasolla sitoutunut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökauppasektorilla ja sen ulkopuolella.

Ei-päästökauppasektorin päästöjä tulisi EU:n taakanjakopäätöksen mukaan vähentää Suomessa 16 prosenttia vuoteen 2020 mennessä (verrattuna vuoteen 2005). Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan liikenteen päästöt saisivat tuolloin olla enää noin 11,4 miljoonaa tonnia.

Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat 1990-luvun alun laman jälkeen vuoteen 2007 asti. Vuodesta 2008 lähtien päästöt ovat pääsääntöisesti pienentyneet. Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2012 noin 12,7 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia ja noin 12,6 miljoonaa tonnia vuonna 2013.

Liikenteen päästöt ovat perinteisesti kasvaneet talouden ja liikennesuoritteiden kasvaessa ja vähentyneet talouden ja suoritteiden pienentyessä. Liikennesuoritteiden kasvu on viime vuosina pysynyt hyvin kohtuullisena, osin jopa negatiivisena. Lisäksi suotuisaan päästökehitykseen ovat vaikuttaneet biopolttoaineiden lisääntynyt käyttö liikennesektorilla sekä uusien henkilöautojen entistä pienemmät ominaispäästöt.

ILPO-ohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti (aiemmat seurantaraportit LVM:n julkaisusarjassa numeroilla 28/2010, 29/2011, 23/2012).

Seurantaraporttien lisäksi liikenne- ja viestintäministeriössä on teetetty liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen perusennuste vuoteen 2050. Ennusteesta voidaan nähdä, että liikennesektori on todennäköisesti saavuttamassa päästövähennystavoitteensa vuonna 2020, mutta ei pitemmällä aikavälillä. Lisähaasteita tuovat myös liikenteen energiatehokkuustavoitteet jo vuonna 2020.