Hallitus päätti lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä – huomio uusiutuviin lentopolttoaineisiin ja päästöjen hinnoitteluun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2021 13.43 | Julkaistu suomeksi 7.5.2021 klo 13.21
Tiedote
Kiitorata ja lentokoneita Helsinki-Vantaan lentoasemalla (Kuva: Subodh Agnihotri / Shutterstock)
Kiitorata ja lentokoneita Helsinki-Vantaan lentoasemalla (Kuva: Subodh Agnihotri / Shutterstock)

Valtioneuvosto teki 6. toukokuuta 2021 periaatepäätöksen, jolla vahvistettiin lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskeinot ja kansainvälisen vaikuttamisen painopisteet. Periaatepäätöksen valmistelu pohjautuu fossiilittoman liikenteen tiekarttatyöhön.

Lentoliikenteen päästöt ovat 2000-luvulla kasvaneet Suomessa erittäin voimakkaasti. Ilman uusia toimia Suomen kotimaan ja lähtevän kansainvälisen liikenteen lentojen määrän arvioidaan lisääntyvän vuoteen 2030 mennessä 15-20 prosenttia ja päästöjen 20-25 prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Koronapandemia on vaikuttanut toimialaan rajusti, mutta lentoliikenteen määrän ennustetaan jatkavan pian kasvuaan niin Euroopassa kuin globaalisti.

Periaatepäätöksen mukaan kotimaan ja Suomesta lähtevän kansainvälisen lentoliikenteen päästöjä vähennetään vuoden 2018 tasosta 15 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 50 prosenttia vuoteen 2045 mennessä. Päästövähennystavoite koskee sektorin sisäisiä päästöjä, joiden lisäksi lentoliikenne tuottaa erilaisten markkinamekanismien kautta päästövähennyksiä muilla sektoreilla. Kotimaan lentoliikenteen tulee olla päästötöntä vuoteen 2045 mennessä. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan tehokkaita päästöjen vähennyskeinoja niin kansallisesti, EU:ssa kuin globaalisti siviili-ilmailujärjestö ICAO:ssa.

- Suomi ei voi yksin poistaa globaaleja haasteita, mutta voimme kunnianhimon ja esimerkin kautta edistää kansainvälistä muutosta. Nyt olemme tunnistaneet keinoja, joilla lentoliikenteen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Lentoliikenteen osuus kotimaan liikenteen päästöistä on noin kaksi prosenttia, mutta Suomesta lähtevän kansainvälisen lentoliikenteen päästöt ovat huomattavasti suuremmat.

Uusiutuvat polttoaineet, energiatehokkuus ja hinnoittelu keskiössä

Lentoliikenteen päästöt vähenevät uusiutuvilla polttoaineilla, energiatehokkuudella ja hinnoittelulla. Periaatepäätös sisältää 23 toimenpidettä.

Lentoliikennettä on vaikeampi sähköistää kuin henkilöautoliikennettä, minkä vuoksi uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöönotto korostuu. Hallitusohjelmassa lentoliikenteen päästöjä pyritään vähentämään ottamalla käyttöön uusiutuvien lentopolttoaineiden sekoitevelvoite. Hallitusohjelman toimeenpanon yhteydessä arvioidaan, miten eri tasoiset velvoitteet vaikuttaisivat toimialaan, velvoitteen tarkemmat toteutustavat sekä kansainvälinen kehitys. Suomi myös edistää sitä, että EU:ssa ja ICAO:ssa tehdään velvoittavia päätöksiä uusiutuvien lentopolttoaineiden laajemmasta käyttöönotosta. Tieliikenteen sähköistyessä ohjataan uusiutuvien polttoaineiden käyttöä kansallisin ja kansainvälisin päätöksin lentoliikenteeseen, koska näin voidaan saavuttaa suurimmat ilmastohyödyt.

Energiatehokkuutta voidaan edistää erityisesti ilmatilan toimivuutta parantamalla ja ottamalla käyttöön päästöjä vähentäviä lentomenetelmiä. Suomi kannattaa eurooppalaisen yhtenäisen ilmatilan (Single European Sky, SES) uudistamista niin, että se kannustaa nykyistä tehokkaammin vähentämään päästöjä. Lisäksi vapaan reitityksen ilmatilaa laajentamalla voidaan lyhentää lentoreittejä ja vähentää päästöjä. Myös valtion matkustusstrategiaa muutetaan niin, että lentomatkustamisen määrää vähennetään etäyhteyksiä hyödyntämällä. Lisäksi ympäristövastuullisuutta lisätään suosimalla valtion matkustushankinnoissa vähäpäästöisiä vaihtoehtoja.

Päästöjen hinnoittelulla voidaan edistää kestävää kulutusta. Maailman valtiot ovat sitoutuneet siihen, että lentoliikenteen päästöjen kasvu pysäytetään vuoden 2019 tasolle. Tämä toteutetaan vuonna 2021 voimaan tulleen globaalin päästöjen hyvitysjärjestelmä Corsian avulla, johon Suomi ja muut 43 Euroopan siviili-ilmailukonferenssin jäsenvaltiota ovat liittyneet. Jatkossa on tärkeää kansainvälisessä yhteistyössä löytää keinot Corsian toiminnan tehostamiseksi ja muutoinkin edistää lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen hinnoittelua. Lentoliikenne on ensimmäisenä liikennemuotona liittynyt EU:n päästökauppaan vuonna 2012. Komissiolta odotetaan vuonna 2021 esittävän lainsäädäntömuutoksia, joilla päästökaupan tehoa lisätään. Suomen tavoitteena on, että lentoliikenteen päästökaupan päästöoikeuksien ilmaisjakoa asteittain vähennetään ja siitä lopulta luovutaan kokonaan.

Valtioneuvosto teki periaatepäätökset myös fossiilittoman liikenteen tiekartasta, joka koskee etenkin tieliikennettä, sekä meri- ja sisävesiliikenteen päästöjen vähentämisestä 6.5.2021.

Mitä seuraavaksi?

Periaatepäätöksen täytäntöönpanoa seurataan puolivuosittain ilmasto- ja energiapoliittisessa ministerityöryhmässä. Keskeinen mittari on Tilastokeskuksen lentoliikenteen päästötilastot.

Lisätietoja:

liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Susanna Niinivaara, p. 0400 816 187

hallitusneuvos Janne Mänttäri, p. 040 069 3544, Twitter @janne_manttari

yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen