Regeringen beslutade om minskning av flygtrafikens växthusgasutsläpp – fokus på förnybara flygbränslen och prissättning av utsläpp

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2021 13.43 | Publicerad på svenska 7.5.2021 kl. 13.21
Pressmeddelande
Startbana och flygplan pä Helsingfors-Vanda flygplats (Foto: Subodh Agnihotri / Shutterstock)
Startbana och flygplan pä Helsingfors-Vanda flygplats (Foto: Subodh Agnihotri / Shutterstock)

Statsrådet fattade den 6 maj 2021 ett principbeslut som slår fast metoderna för att minska växthusgasutsläppen från flygtrafiken samt prioriteringarna för internationellt påverkande. Beredningen av principbeslutet baserar sig på arbetet med färdplanen för fossilfria transporter.

Under 2000-talet har utsläppen från flygtrafiken ökat mycket kraftigt i Finland. Utan nya åtgärder beräknas antalet inrikesflyg och internationella flyg från Finland öka med 15-20 procent fram till 2030 och utsläppen med 20-25 procent jämfört med 2018. Coronapandemin har drabbat branschen hårt, men flygtrafiken förutspås fortsätta växa både i Europa och globalt inom en snar framtid. 

Enligt principbeslutet ska utsläppen från inrikesflyg och från internationella flyg från Finland minskas med 15 procent fram till 2030 och med 50 procent fram till 2045 jämfört med 2018 års nivå. Målet om utsläppsminskning gäller utsläppen inom sektorn. Därutöver minskar flygtrafiken utsläppen inom andra sektorer genom olika marknadsmekanismer. Inrikes flygtrafik bör vara utsläppsfri före 2045. För att målen i klimatavtalet från Paris ska nås behövs det effektiva metoder för att minska utsläppen såväl nationellt som inom EU och globalt inom Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO.

- Vi kan inte ensamma ta itu med de globala utmaningarna, men vi kan genom ambition och exempel främja förändringen på internationell nivå. Nu har vi identifierat metoder som hjälper oss att minska klimatavtrycket från flygtrafiken, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Flygtrafiken står för cirka två procent av utsläppen från inrikestrafiken, men utsläppen från den internationella flygtrafiken från Finland är betydligt större.

Förnybara bränslen, energieffektivitet och prissättning i fokus

Utsläppen från flygtrafiken minskar med hjälp av förnybara bränslen, energieffektivitet och prissättning. Principbeslutet innehåller 23 åtgärder.

Det är svårare att elektrifiera flygtrafiken än personbilstrafiken, och därför är det allt viktigare med förnybara flygbränslen. Regeringsprogrammet siktar till att minska flygtrafikens utsläpp genom att införa en skyldighet att blanda förnybara flygbränslen. I samband med att man genomför regeringsprogrammet bedömer man konsekvenserna av skyldigheter på olika nivåer för branschen, de närmare metoderna för att fullgöra skyldigheterna samt den internationella utvecklingen.Finland arbetar också för att EU och ICAO fattar förpliktande beslut om en mer omfattande användning av förnybara flygbränslen. När vägtrafiken elektrifieras styrs förnybara bränslen genom nationella och internationella beslut till flygtrafiken eftersom man på detta sätt kan uppnå de största klimatfördelarna.

Energieffektiviteten kan förbättras i synnerhet med bättre fungerande luftrum och utsläppsminskande flygmetoder. Finland understödjer en reform av det gemensamma europeiska luftrummet (Single European Sky, SES) så att den sporrar till en effektivare utsläppsminskning än i dag. Genom att utvidga luftrummet med fria flygvägar kan man dessutom förkorta flyglinjerna och minska utsläppen. Även statens resestrategi ska ändras så att man minskar antalet flygresor med hjälp av distanskontakter. Miljöansvaret stärks också genom att utsläppssnåla alternativ gynnas när staten upphandlar resor.

Genom att prissätta utsläppen kan man främja en hållbar konsumtion. Världens stater har åtagit sig att stoppa ökningen av flygtrafikens utsläpp så att den motsvarar 2019 års nivå. Detta ska ske med hjälp av det globala systemet för kompensation av utsläpp, Corsia, som infördes 2021 och som Finland och de 43 övriga medlemsländerna i Europeiska civila luftfartskonferensen har anslutit sig till. När det gäller det internationella samarbetet är det i fortsättningen viktigt att man finner sätt att effektivisera Corsia och även i övrigt främjar prissättningen av växthusgasutsläppen från flygtrafiken. Flygtrafiken är den första trafikform som gick med i EU:s utsläppshandel år 2012.Kommissionen förväntas 2021 föreslå ändringar i lagstiftningen som gör utsläppshandeln effektivare. Finlands mål är att gratisutdelningen av utsläppsrätter för flygtrafiken successivt minskar och slutligen avvecklas helt.

Statsrådet fattade också den 6 maj 2021 principbeslut om färdplanen för fossilfria transporter, som i synnerhet gäller vägtrafiken, samt om minskning av utsläpp från havssjöfart och insjöfart.

Vad händer härnäst?

Utfallet av principbeslutet följs upp var sjätte månad av ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik. En central indikator är Statistikcentralens statistik över utsläpp från luftfarten.

Ytterligare information:

Timo Harakka, kommunikationsminister, förfrågningar om intervjuer: Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187

Janne Mänttäri, regeringsråd, tfn 040 069 3544, Twitter @janne_manttari

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen