Esitysluonnos hyvinvointialueiden vähäpäästöisistä ajoneuvohankinnoista lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2022 9.35 | Julkaistu suomeksi 20.6.2022 klo 17.10
Tiedote
Sähköbusseja latauksessa. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)
Sähköbusseja latauksessa. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annettua lakia. Ehdotuksessa määriteltäisiin vähimmäisvelvoitetasot, joita hyvinvointialueiden tulee noudattaa. Lisäksi kuntayhtymien ja kuntataustaisten yhtiöiden velvoitetasoja selkeytettäisiin. Esitysluonnoksessa ei ehdoteta lisävelvoitteita voimassa olevaan lakiin.

Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Hyvinvointialueet kuuluvat jo tällä hetkellä lain soveltamisalaan. Laissa ei kuitenkaan ole määritelty hyvinvointialueiden vähimmäisosuuksia, minkä vuoksi tulee määrittää, mitä osuuksia hyvinvointialueiden ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoihin sovelletaan.

Hyvinvointialueille velvoitetasot porrastettaisiin erityispiirteiden mukaisesti

Hyvinvointialueiden ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen vähimmäisvelvoitteet jaettaisiin kolmeen eri luokkaan alueellisten erityispiirteiden perusteella. Velvoitetasoon vaikuttavia erityispiirteitä ovat esimerkiksi etäisyydet, taloudelliset valmiudet, latauspisteiden saatavuus ja taksimarkkinoiden tilanne. Vähimmäisvelvoitteet jaettaisiin 20, 35 ja 45 prosentin osuuksiin.

Nykyisessä laissa on säädetty kuntien velvoitteet porrastetusti siten, että velvoitetasoissa otetaan huomioon alueelliset erityisolosuhteet. Velvoitetasot eivät kiristyisi, sillä hyvinvointialueiden velvoitteet perustuisivat kuntien tämän hetkisiin velvoitetasoihin.

Kuntayhtymille ja kuntataustaisille yhtiöille selkeämmät velvoitteet

Esitysluonnoksessa säädettäisiin yksiselitteisesti kuntayhtymien ja kuntataustaisten yhtiöiden velvoitetasot. Kuntayhtymän tai kuntataustaisen yhtiön ajoneuvohankintoihin sovellettaisiin lähtökohtaisesti kunnan velvoitetasoa.

Esitysluonnoksessa määritellään sovellettavat velvoitetasot eri ajoneuvoluokkien hankintoihin tilanteissa, joissa kuntayhtymän tai kuntaomisteisen yhtiön toiminta-alueella on eri velvoiteluokkiin kuuluvia kuntia. Tällöin henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hankinnoissa sovellettaisiin hyvinvointialueen velvoitetasoa ja kuorma-autohankinnoissa valtakunnallista velvoitetasoa. Mikäli hankintayksikkö koostuisi useampaan hyvinvointialueeseen kuuluvista kunnista, sovellettaisiin hankintoihin eri hyvinvointialueiden velvoitetasojen keskiarvoa.

Taustalla EU-direktiivi

Ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annettu laki velvoittaa julkisia hankintayksiköitä, kuten kuntia ja valtiota hankkimaan tietyn osuuden vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja, kun ne tekevät uusia hankintoja. Lailla on pantu täytäntöön EU:n puhtaita ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset. Lain vähimmäisvaatimukset on jaettu kolmeen eri ajoneuvoluokkaan: henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot, kuorma-autot sekä linja-autot. Kunnille on säädetty erilaisia vähimmäisosuuksia niiden erityisolosuhteiden perusteella.

Mitä seuraavaksi?

Esitysluonnoksen lausuntoaika päättyy 12.8.2022. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Tavoitteena on, että lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2023 alusta.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Pinja Oksanen, p. 046 921 2693, [email protected]

yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, [email protected]