Utkastet till proposition om välfärdsområdenas upphandlingar av utsläppssnåla fordon på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2022 9.35 | Publicerad på svenska 20.6.2022 kl. 17.10
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / Kommunikationsministeriet
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / Kommunikationsministeriet

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster.

I propositionsutkastet föreslås det att lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster ska ändras. I förslaget föreskrivs minimiåtagandenivåer som välfärdsområdena ska iaktta. Dessutom ska åtagandenivåerna för samkommuner och bolag med kommunbakgrund förtydligas. I propositionsutkastet föreslås inga ytterligare skyldigheter jämfört med den gällande lagen.

I och med social- och hälsovårdsreformen överförs social- och hälsovårdens och räddningsväsendets uppgifter från kommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Välfärdsområdena omfattas redan nu av lagens tillämpningsområde. I lagen har det dock inte definierats några minimiandelar för välfärdsområdena, så därför ska det fastställas vilka andelar som ska tillämpas i välfärdsområdenas fordons- och transportjänstupphandlingar.

Åtagandenivåerna för välfärdsområdena ska graderas enligt särdrag

Minimiåtagandena för välfärdsområdenas fordons- och transporttjänstupphandlingar ska delas in i tre olika kategorier på basis av regionala särdrag. Särdrag som påverkar åtagandenivån är exempelvis avstånd, ekonomisk beredskap, tillgången till laddningsstationer och situationen på taximarknaden. Minimiåtagandena ska delas upp i andelar på 20, 35 och 45 procent.

I den gällande lagen föreskrivs kommunernas åtaganden stegvis så att de regionala särförhållandena beaktas i åtagandenivåerna. Åtagandenivåerna skärps inte, eftersom välfärdsområdenas skyldigheter grundar sig på kommunernas nuvarande åtagandenivåer.

Tydligare skyldigheter för samkommuner och kommunalt anknutna bolag

I utkastet till proposition föreskrivs det entydigt om åtagandenivåerna för samkommuner och kommunalt anknutna bolag. På en samkommuns eller ett kommunalt anknutet bolags upphandling av fordon tillämpas i regel kommunens åtagandenivå.

I propositionsutkastet fastställs de åtagandenivåer som ska tillämpas vid upphandling av olika fordonskategorier i situationer där det inom verksamhetsområdet för en samkommun eller ett kommunägt bolag finns kommuner som omfattas av olika åtagandenivåer. Vid upphandlingen av personbilar och lätta nyttofordon tillämpas då åtagandenivån i välfärdsområdet och vid upphandlingen av lastbilar den riksomfattande åtagandenivån. Om den upphandlande enheten består av kommuner som hör till flera välfärdsområden, tillämpas ett medeltal av de olika välfärdsområdenas åtagandenivåer på upphandlingen.

Bakgrunden ett EU-direktiv

Lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster förpliktigar offentliga upphandlingsenheter, såsom kommunerna och staten att upphandla en viss andel utsläppssnåla och utsläppsfria fordon när de genomför nya upphandlingar. Genom lagen har kraven i EU:s direktiv om upphandling av rena fordon uppfyllts. Minimikraven i lagen är indelade i tre grupper enligt fordonskategori, dvs. personbilar och lätta nyttofordon, lastbilar och bussar. Det har föreskrivits olika minimiandelar för kommunerna på basis av deras särförhållanden.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet till proposition går ut den 12 augusti 2022. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft vid ingången av 2023.

Ytterligare information:

Pinja Oksanen, överinspektör, tfn 046 921 2693, [email protected]

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, [email protected]