Genomförandet av rättsakten om digitala tjänster framskrider – regeringen föreslår en lag om tillsyn över förmedlingstjänster på nätet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2023 13.36 | Publicerad på svenska 13.10.2023 kl. 10.42
Pressmeddelande
Poika selaa puhelinta lattialla.
(Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Statsrådet lämnade den 12 oktober 2023 en regeringsproposition till riksdagen genom vilken EU:s rättsakt om digitala tjänster ska genomföras nationellt. Syftet med rättsakten om digitala tjänster är att förbättra öppenheten och säkerheten kring internetbaserade förmedlingstjänster för användarna.

Syftet med rättsakten om digitala tjänster är att skydda användarna mot olagligt innehåll på nätet och att säkerställa att användarnas grundläggande fri- och rättigheter uppfylls. Rättsakten fastställer tydliga skyldigheter och ansvar för förmedlingstjänstleverantörerna. Rättsakten gäller bland annat leverantörer av internetanslutningstjänster, molntjänster och webbplattformar, såsom tjänster inom sociala medier, webbaserade marknadsplatser och internetsökmotorer. 

Den gällande regleringen om ansvarsfrihet för förmedlingstjänster i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation upphävs, eftersom den ersätts med bestämmelserna i förordningen om digitala tjänster.

Ökad transparens på webbplattformar krävs

I och med rättsakten om digitala tjänster kommer det att krävas större transparens av webbplattformarna till exempel när det gäller innehållsrekommendation och innehållsmoderering. Webbplattformsanvändare ska i fortsättningen ha rätt att få information om de reklamer de ser.

Rättsakten skapar enhetlig praxis för hela EU i fråga om behandling av olagligt innehåll hos förmedlingsleverantörer. Också tjänsteleverantörerna får större ansvar när det gäller olagligt innehåll. Skyldigheterna för mycket stora webbplattformar och sökmotorer med över 45 miljoner EU-användare är mer omfattande.

Styrning och rådgivning i centrum för tillsynen

Rättsakten om digitala tjänster är i egenskap av EU-förordning direkt tillämplig rätt. I Finland kräver genomförandet av rättsakten om digitala tjänster att det tillsätts tillsynsmyndigheter och att det utfärdas ny reglering om befogenheter och påföljder.

I regeringspropositionen föreslås det att Transport- och kommunikationsverket ska vara samordnande myndighet i fråga om digitala tjänster och den huvudsakliga tillsynsmyndigheten för rättsakten om digitala tjänster. Övriga myndigheter som ska övervaka rättsakten är konsumentombudsmannen och dataombudsmannen. Det är dock EU-kommissionen som övervakar mycket stora webbplattformar.

De nationella tillsynsmyndigheterna föreskrivs också befogenheter, såsom rätten att utföra inspektioner och få de uppgifter som behövs för tillsynen. För brott mot rättsakten om digitala tjänster ska det dessutom kunna påföras en påföljdsavgift. Vid tillsynen är utgångspunkten dock handledning och rådgivning, eftersom rättsakten innehåller ny lagstiftning om förmedlingstjänster.

I propositionen föreslås ny praxis också hos Transport- och kommunikationsverket för påförande av stora påföljdsavgifter på över 100 000 euro. I fortsättningen ska beslutet istället för av en enskild tjänsteman fattas av ett organ som inrättas hos Transport- och kommunikationsverket , dvs. påföljdskollegiet.

Vad händer nu?

Härnäst ska den proposition som regeringen överlämnat till riksdagen bli föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). 

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling, och när utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen i plenum. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 17 februari 2024, samtidigt som också förordningen huvudsakligen börjar tillämpas.

Mer information:

Kreetta Simola, kommunikationsråd (12.10 samt från och med 23.10), tfn 0295 342 609, kreetta.simola(a)gov.fi

Roosa Patrakka, överinspektör, tfn 0295 342 192, roosa.patrakka(a)gov.fi

Hanna Laurila, regeringsråd (Traficoms påföljdskollegium), tfn 0295 342 025, hanna.laurila(a)gov.fi