Regeringsproposition som ska genomföra EU:s rättsakt om digitala tjänster på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2023 15.09 | Publicerad på svenska 22.6.2023 kl. 9.15
Pressmeddelande
.
Syskon som använder smarta apparater hemma. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringens proposition om genomförande av EU:s rättsakt om digitala tjänster och om det påföljdskollegium som ska inrättas vid Transport- och kommunikationsverket. Remissyttranden kan lämnas fram till den 18 augusti 2023.

Genom regeringspropositionen ska EU:s rättsakt om digitala tjänster genomföras nationellt. Författningen trädde i kraft den 16 november 2022 och tillämpningen av den har inletts stegvis. I Finland ska författningen i regel tillämpas från och med den 17 februari 2024.

Syftet med EU:s rättsakt om digitala tjänster är att förbättra öppenheten och säkerheten kring internetbaserade förmedlingstjänster för användarna. Samtidigt harmoniseras lagstiftningen i EU och främjas tillhandahållandet av tjänster inom EU över medlemsstaternas gränser.

Syftet med rättsakten om digitala tjänster är att skydda användarna mot olagligt innehåll på nätet och att säkerställa användarnas grundläggande fri- och rättigheter. Genom rättsakten fastställs tydliga skyldigheter och ansvar för förmedlingstjänstleverantörerna. Rättsakten gäller bland annat tjänster inom sociala medier, marknadsplatser på nätet och sökmotorer på internet.

I och med rättsakten om digitala tjänster kommer det att krävas större transparens av webbplattformarna till exempel när det gäller innehållsrekommendation och innehållsmoderering på webbplattformarna. Webbplattformsanvändare ska i fortsättningen ha rätt att få information om de reklamer de ser.

Författningen innehåller EU-omfattande förfaranden för webbbaserade förmedlingstjänsteleverantörer när det gäller behandling av olagligt innehåll i deras tjänster. Tjänsteleverantörerna får större ansvar när det gäller olagligt innehåll.

Rättsakten om digitala tjänster är i egenskap av EU-förordning direkt tillämplig rätt. Förpliktelserna har ställts i proportion till typen av förmedlingstjänst och tjänsteleverantörens storlek. I Finland kräver genomförandet av rättsakten om digitala tjänster att det tillsätts behöriga tillsynsmyndigheter och att det föreskrivs om befogenheter och påföljder.

I regeringspropositionen föreslås det att Transport- och kommunikationsverket ska vara samordnande myndighet i fråga om digitala tjänster och den huvudsakliga tillsynsmyndigheten för förordningen. Övriga myndigheter som ska övervaka förordningen är konsumentombudsmannen och dataombudsmannen. De behöriga myndigheterna ska föreskrivas de befogenheter som behövs för tillsynen, såsom rätten att utföra inspektioner och få de uppgifter som behövs för tillsynen. I fortsättningen ska påföljdsavgifter kunna påföras för brott mot förordningen.

I propositionen föreslås det en ändring i vem som vid Transport- och kommunikationsverket ska besluta om påförande av stora påföljdsavgifter på över 100 000 euro. I fortsättningen ska beslutet fattas av ett kollegialt organ, det vill säga ett påföljdskollegium, inte av en enskild tjänsteman.

Vad händer härnäst?

Regeringens proposition om genomförandet av EU:s rättsakt om digitala tjänster och Transport- och kommunikationsverkets påföljdskollegium är på remiss fram till den 18 augusti 2023. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Rättsakten om digitala tjänster ska i regel tillämpas nationell från och med den 17 februari 2024.

Ytterligare information:

Rättsakten om digitala tjänster:

Kreetta Simola, kommunikationsråd, kreetta.simola(a)gov.fi, tfn 0295 342 609

Roosa Patrakka, överinspektör, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn 0295 342 192

Transport- och kommunikationsverkets påföljdskollegium:

Tuomas Kaivola, lagstiftningsråd, tuomas.kaivola(a)gov.fi, tfn 0295 342 366