Statsrådet stöder kommissionens förslag om en effektivisering av bankapaciteten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2023 14.47 | Publicerad på svenska 25.8.2023 kl. 11.53
Pressmeddelande
.
Tåg på en bro över en flod. (Bild: MinttuFin/Shutterstock)

Statsrådet lämnade till riksdagen en U-skrivelse om Europeiska kommissionens förslag, som gäller förordningen om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet. Statsrådet stöder målen i kommissionens förslag.

Den 11 juli 2023 lämnade kommissionen flera förslag till paketet för grön frakt. Paketet innehåller åtgärder som gör trafiken effektivare och hållbarare.

Som en del av paketet för grön frakt framlades ett förslag till förordning om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet. Syftet med förordningen är att det europeiska bannätet ska användas effektivare.

Genom att utveckla planeringen av bankapaciteten och modernisera förfarandena för tilldelning av bankapacitet strävar kommissionen efter att uppnå betydande besparingar då det befintliga bannätet rymmer mer trafik utan dyra investeringar i bannätet. Detta gagnar såväl passagerare som kunder inom godstrafiken.

Enligt förslaget ska järnvägsföretag i fortsättningen kunna ansöka om bankapacitet mer flexibelt året om, vilket underlättar nya järnvägsföretags tillträde till marknaden.

Kommissionens har för avsikt att utveckla förvaltningen av bankapaciteten och trafikstyrningen så att beredskapen för olika störningar och kriser är bättre i fortsättningen.

Statsrådet stöder målen i kommissionens förslag. Statsrådets ser positivt på att man i förslaget delvis gör skillnad mellan nationella och internationella transporter, vilket innebär att förslagets krav har delats in i olika nivåer.

Under den fortsatta beredningen av förslaget bedömer statsrådet om kraven kan delas in i ytterligare fler nivåer, till exempel i fråga om de krav som rör kapacitetsfördelningen i medlemsstaternas interna bantrafik och kapacitetsfördelningen i EU:s interna internationella bantrafik. I Finland finns knappt någon EU-intern internationell järnvägstrafik, vilket kan minska den administrativa börda som förslaget medför nationellt.

Vad händer härnäst?

Europeiska unionens råd och Europaparlamentet inleder behandlingen av förslaget till förordning i september 2023. När båda lagstiftande organen har antagit förordningen träder den i kraft.

Ytterligare information:

Emil Asp, enhetsdirektör, emil.asp(a)gov.fi, tfn 0295 342498