Regeringen föreslår ändringar i spårtrafiklagen – justeringar i banavgifterna och koncessionspraxis

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2023 14.21 | Publicerad på svenska 5.12.2023 kl. 14.23
Pressmeddelande
(Bild: Shutterstock).

Statsrådet överlämnade den 30 november 2023 en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice. Den ändring som föreslås i spårtrafiklagen är den tredje översynen av lagen efter att den trätt i kraft den 1 januari 2019. I lagen om transportservice föreslås ändringar i koncessionsregleringen.

I spårtrafiklagen föreslås ändringar i den investeringsbaserade förhöjningen av banavgiftens grundavgift. I den nationella lagstiftningen ska man göra de ändringar som är nödvändiga med tanke på unionslagstiftningen. 

I spårtrafiklagen föreslås dessutom ändringar som Europeiska kommissionen har föreslagit i samband med översynen av genomförandet av järnvägssäkerhetsdirektivet. Ändringarna hänför sig till uppdateringen av uppgifterna och ansvaret hos Transport- och kommunikationsverket och andra aktörer som nämns i spårtrafiklagen.

Tillsynen över koncessioner för järnvägsföretag effektiviseras

Syftet med de ändringar som föreslås i lagen om transportservice är att förtydliga koncessionsregleringen och stärka Transport- och kommunikationsverkets förutsättningar att övervaka att järnvägsföretag alltid uppfyller förutsättningarna för de koncessioner de beviljats. 

Enligt propositionen ska alla företag som är verksamma i järnvägsgränstrafiken ha koncession när de tar emot eller överlåter fordon från ett järnvägsföretag i en annan stat.

Dessutom ska järnvägsföretagen i fortsättningen alltid underrätta Transport- och kommunikationsverket om dess ägare eller personer i den operativa ledningen byts. På så sätt kan verket kontrollera att de nya ägarna och ledningen uppfyller uppställda koncessionskrav. Verket kan vid behov också kräva att de nya ägarna av ett järnvägsföretag ansöker om en ny koncession för företaget. 

Vad händer nu?

Härnäst ska den proposition som regeringen överlämnat till riksdagen bli föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). 

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling, och när utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen i plenum. 

Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 maj 2024.

Ytterligare information

Jarkko Saarimäki, överdirektör, jarkko.saarimaki(at)gov.fi, tfn 0295 342 157