Hallitus esittää muutoksia raideliikennelakiin – tarkistuksia ratamaksuihin ja toimilupakäytäntöihin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2023 14.21
Tiedote
Rautatiesilta Porissa, talvinen maisema.
Rautatiesilta Porissa (Kuva: Shutterstock).

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 30.11.2023 esityksen, jolla muutetaan raideliikennelakia ja liikenteen palveluista annettua lakia. Raideliikennelakiin ehdotettu muutos olisi lain kolmas tarkistuskierros sen voimaantulon 1.1.2019 jälkeen. Liikenteen palveluista annettuun lakiin tehtäisiin muutoksia toimilupasääntelyyn.

Raideliikennelakiin esitetään muutoksia ratamaksun perusmaksun investointiperusteiseen korotukseen. Kansalliseen lainsäädäntöön tehdään unionilainsäädännön kannalta välttämättömät muutokset. 

Raideliikennelakiin esitetään lisäksi muutoksia, joita Euroopan komissio on esittänyt rautatieturvallisuusdirektiivin täytäntöönpanon tarkistuksen yhteydessä. Muutokset liittyvät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sekä muiden raideliikennelaissa nimettyjen toimijoiden tehtävien ja vastuiden päivittämiseen.

Rautatieyrityksien toimilupien valvontaa tehostetaan

Liikenteen palveluista annettuun lakiin esitetyillä muutoksilla pyritään selkiyttämään toimilupasääntelyä ja vahvistamaan Traficomin edellytyksiä valvoa, että rautatieyritys täyttää aina sille myönnetyn toimiluvan edellytykset. 

Esityksen mukaan kaikilla rautatierajaliikenteessä toimivilla yrityksillä olisi oltava toimilupa, mikäli ne vastaanottavat tai luovuttavat kalustoyksikön toisen valtion rautatieyritykselle.

Lisäksi rautatieyritysten olisi jatkossa aina ilmoitettava Traficomille, jos sen omistajat tai liikkeenjohtotehtävissä työskentelevät henkilöt muuttuvat. Näin virasto voisi tarkistaa, että uudet omistajat ja johto täyttävät asetetut toimilupavaatimukset. Virasto voisi tarvittaessa myös edellyttää rautatieyrityksen uusia omistajia hakemaan yritykselle uutta toimilupaa. 

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). 

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2024.

Lisätietoja

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki(at)gov.fi, p. 0295342157