Över 60 miljoner euro i EU-finansiering beviljades för transportprojekt i Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2023 9.28 | Publicerad på svenska 22.6.2023 kl. 9.53
Pressmeddelande
Ilmakuva, jossa juna kulkee raiteilla metsän keskellä
Bild: Shutterstock/LVM

Finland klarade sig bra i ansökan om EU-finansiering. Europeiska kommissionen beviljade sju projekt i Finland finansiering ur Fonden för ett sammanlänkat Europa. Finansiering beviljades för projekt i anslutning till spårtrafik och hamnar. Både statliga aktörers och andra aktörers projekt finns med.

Den 21 juni 2023 förordade transportkommittén för Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) att projektfinansiering ska beviljas. Totalt beviljades cirka 6,25 miljarder euro i stöd. Europeiska kommissionen strävar efter att finansiera projekt som är välplanerade och genomförbara.

Genom transportprogrammet i Fonden för ett sammanlänkat Europa stöds transportprojekt som ingår i transeuropeiska transportnätet TEN-T. TEN-T länkar samman järnvägar, insjörutter, vägar samt sjö- och flygförbindelser i Europa till ett enda transportnät. Finansiering beviljades för projekt i Finland inom både stomnätet och det övergripande nätet. Genom transportprogrammet finansieras utvecklingen av TEN-T-nätet i enlighet med CEF- och TEN-T-förordningarna.

EU beviljade finansiering för spårtrafiks- och sjötransportprojekt och projekt inom intelligenta transporter

Finländska aktörer beviljades CEF-finansiering till ett belopp av sammanlagt 61,3 miljoner euro. Det slutliga beloppet preciseras när stöden för gemensamma projekt fördelas mellan de deltagande länderna.

Utbyggnad av banavsnittet Helsingfors–Riihimäki åren 2023–2027

För utbyggnad av banavsnittet Helsingfors–Riihimäki 2023–2027 beviljades 40,34 miljoner euro. Banavsnittet mellan Helsingfors och Riihimäki är det livligast trafikerade i Finland, räknat i antal tåg. Projektet förbättrar driftsäkerheten på stambanan, möjliggör ökade persontransporter och främjar godstrafikens konkurrenskraft. Syftet med projektet är bland annat att bygga tilläggsspår, broar och bullerhinder samt att elektrifiera banavsnitt.

Utveckling av vägen Poikkimaantie vid Uleåborgs hamn

För utveckling av vägen Poikkimaantie beviljades sammanlagt 9,34 miljoner euro. Vägen är en viktig förbindelse till Uleåborgs hamn för såväl pendlings- och besökstrafik som tung trafik. Vägen Poikkimaantie förbinder Uleåborgs hamn med flera vägar som hör till transportnätet TEN-T. I projektet ska vägen dras om vid Uleåborgs hamn, och dessutom ska det byggas en cirkulationsplats.

Förbättring av Karelenbanan mellan Luumäki och Joutseno

Finansiering på 2,25 miljoner euro beviljades för utveckling av Karelenbanan. Banavsnittet Luumäki–Joutseno på Karelenbanan är en viktig förbindelse för godstrafiken och en central rutt till hamnarna i Kotka och Fredrikshamn. Banavsnittet är viktigt också med tanke på nåbarheten för persontransporter. Projektet stöder regional, nationell och internationell nåbarhet, välfungerande resekedjor och näringslivets konkurrenskraft. I projektet planeras ett dubbelspår på det nuvarande enkelspåriga avsnittet. 

Förbättring av förutsättningarna för vintersjöfart

Ett svensk-finskt samprojekt för isbrytning beviljades 30 miljoner euro. Av det beloppet hade 1,43 miljoner euro sökts till Finland. Det exakta stödbeloppet till Finland klarnar när projektet framskrider. Målet för projektet är att trygga gränsöverskridande, effektiv och miljövänlig vintersjöfart i Östersjöområdet. Samprojektet inbegriper utredningar och investeringar.

Samordning av transportinformation om vägtransporter i EU-länderna

Till ett projekt för att utveckla samordningen av elektronisk godstransportinformation beviljades sammanlagt 14,18 miljoner euro, varav 2,48 miljoner euro hade sökts till Finland. Projektet är ett gemensamt projekt mellan flera EU-medlemsländer, och det ska främja verkställandet av EU:s förordning om elektronisk godstransportinformation.

Planering av Flygbanan

Aktiebolaget Finlandsbanans projekt för planering av Flygbanan beviljades 2,75 miljoner euro. Flygbanan planeras bli en ny, snabb dubbelspårig förbindelse mellan Finlands största flygplats och fjärrtågtrafiken. 

Utveckling av ett nationellt system för hantering av information inom sjöfarten

Fintraffic Sjötrafikledning Ab, yrkeshögskolan Satakunnan ammattikorkeakoulu och Transport- och kommunikationsverket beviljades 2,72 miljoner euro för sitt gemensamma projekt. I projektet utvecklas ett nationellt system för hantering av information inom sjöfarten i Finland. I systemet ska fartyg kunna lämna meddelanden som hänför sig till klareringen av fartyg vid anlöpande av och avgång från hamn. Via systemet ska det också vara möjligt att lämna meddelanden för tullklarering av varor i lasten.

Vad händer härnäst?

Europeiska kommissionen ingår avtal om utbetalning av stöd med varje sökande före utgången av oktober. Kommissionen utlyser CEF-finansiering nästa gång i september 2023. 

Ytterligare upplysningar:

Marjukka Vihavainen-Pitkänen, trafikråd, tfn 040 825 1255, [email protected]