Finansieringsmodellerna för Centrumslingan kartlagda

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2014 17.55 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Planeringen av Centrumslingan, den underjordiska järnvägen för närtåg i Helsingfors centrum, framskrider. Kommunikationsministeriet och Trafikverket har utrett olika finansieringsmodeller för Centrumslingan.

En arbetsgrupp tillsatt av Kommunikationsministeriet granskade tre alternativa finansieringsmodeller: traditionell budgetfinansiering, finansieringsbolag och projektbolag. Granskningsperioden är 60 år. I kalkylerna har kostnaderna för finansiering och underhåll samt inflationen beaktats för hela perioden. Kalkylen av de årliga avgifter som finansiärerna ska betala omfattar kostnader för investering och finansiering samt kostnader för drift och underhåll (5 miljoner euro per år enligt uppskattad prisnivå 2023). Årsavgiften ska betalas i 52 års tid efter det att banan färdigställts.

Enligt arbetsgruppen är traditionell budgetfinansiering det klart förmånligaste alternativet om kalkylen grundar sig på den rådande prisnivån. Räknat utifrån prisnivån 2020 är den preliminära kostnadskalkylen för investeringarna i Centrumslingan ca 956 miljoner euro per år. De totala kostnaderna för traditionell budgetfinansiering uppskattas vara ca 1,9 miljarder euro och finansiärernas årsavgift 24,9 miljoner euro. I det rådande ekonomiska läget är det likväl inte realistiskt att vänta sig att hela finansieringen kan ordnas på en gång.

Om Centrumslingan byggs så att avgifterna periodiseras över en längre tid rekommenderar arbetsgruppen att man tillämpar modellen med ett finansieringsbolag. I denna modell står staten och städerna för ett kapital på 200 miljoner euro och Finansiering Ab skaffar resten av finansieringen. I detta alternativ uppgår de totala kostnaderna till 2,1 miljarder euro och finansiärernas årsavgift till 28 miljoner euro.

I modellen med ett projektbolag är det ett privat företag som svarar för Centrumslingan. De totala kostnaderna beräknas stiga till 2,6 miljarder euro och finansiärernas årsavgift till 38,9 miljoner euro. Denna modell är den överlägset dyraste.

Enligt planerna finansierar staten 60 procent och kommunerna i Helsingforsregionen 20 procent av Centrumslingan. För den återstående andelen på 20 procent kan projektet få TEN-T-stöd av EU.

Långsiktig utveckling av tågtrafiken

Tills vidare finns det inget beslut om att bygga Centrumslingan. Om projektet genomförs måste den valda finansieringsmodellen granskas på djupet. Arbetsgruppen föreslår dessutom att de parter som deltar i projektet fortsätter förhandlingarna om hur kostnaderna ska fördelas.

Tågtrafiken i Helsingforsregionen är mycket sårbar för störningar. Trafikverket har utrett möjligheterna att effektivisera tågtrafiken i Helsingforsregionen och gjort upp en tidsplan för de olika banprojekten. Enligt Trafikverket är det viktigt, inte minst med tanke på nuläget, att öka smidigheten i trafiken på Helsingfors bangård. Detta projekt som ingår i den trafikpolitiska redogörelsen gör det möjligt att inom en snar framtid förbättra punktligheten i järnvägstrafiken och att i någon mån öka det antal tåg som går i trafik i rusningstid.

Regeringen överväger utifrån de utredningar som gjorts hur stor andel av banbygget staten kan stå för. Planeringen och genomförandet av Centrumslingan förutsätter att parterna kommer överens om finansieringen av projektet.

I fråga om banprojekt betonar trafik- och kommunminister Paula Risikko vikten av långsiktig planering.
- I Helsingforsregionen planeras och genomförs som bäst ett stort antal projekt för att effektivisera tågtrafiken. Målet är att utveckla tågtrafiken på lång sikt. Jag ska nu ta del av de utredningar som gjorts om Centrumslingan och jag tänker ta de olika finansieringsmodellerna upp till behandling i regeringen ännu i höst, konstaterar minister Risikko.

Staten och kommunerna i Helsingforsregionen träffade i augusti 2014 ett avtal om att stödja stora infrastrukturprojekt och att främja bostadsproduktionen. I förhandlingsresultatet fastställs det att staten deltar bland annat i finansieringen av Centrumslingan förutsatt att de uppställda målen för planläggningen blir verklighet.

Centrumslingan förenar kustbanans, stambanans och Ringbanans stadsbanor till en från fjärrtrafiken separat helhet. Banslingan som har formen av en droppe (på finska pisara) börjar i Böle och löper i en tunnel via Tölö, Helsingfors centrum och Hagnäs tillbaka till Böle. Totalt är Centrumslingan 8 km lång och 6 km av den löper under jorden i Helsingfors centrum. Centrumslingan väntas höja servicenivån i kollektivtrafiken och frigöra plattformskapacitet på bangården i Helsingfors till förmån för såväl närtrafiken som fjärrtrafiken.

Ytterligare information:
Mikael Nyberg, regeringsråd, enhetschef, Kommunikationsministeriet, tfn 040 837 8794
Kari Ruohonen, överdirektör, Trafikverket, tfn 029 534 3831