En ny miljöstrategi för trafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2013 10.46 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet vill med den nya miljöstrategin för trafiken uppnå en hållbar och tekniskt framstegsvänlig trafik. Metoderna är koncentrerade på utsläppssnål fordonsteknologi och alternativa drivkrafter, men också på ändrade trafikvanor bland medborgarna.

Miljöstrategin för trafiken 2013-2020 fastställer de viktigaste målen och riktlinjerna i miljöarbetet vid kommunikationsministeriet och dess förvaltningsområde när det gäller alla trafikformer. Miljöstrategin innehåller också en uppdatering av ministeriets klimatpolitiska program (ILPO).

I miljöstrategin för trafiken söker vi lösningar på tre miljöproblem som är förknippade med trafiken och där trafikens andel är särskilt stor eller där utvecklingen har gått i fel riktning.

De mest centrala utmaningarna ligger i att dämpa klimatförändringen, minska de hälsoproblem som trafiken orsakar och skydda Östersjön.

I strategin utgår vi från att miljöpolitiken inom trafiken stöder möjligheterna till en grön tillväxt. Tillväxtområden är bland annat alternativa drivmedel och intelligenta tjänster i trafiken.

Utsläppen från vägtrafiken i fokus

Miljöåtgärderna i trafiken riktas särskilt mot vägtrafiken, eftersom uppnåendet av målen här till största delen vilar i inhemska händer. Dessutom är vägtrafikens andel av utsläppen, och därmed också möjligheterna att minska dem, störst.

Beträffande flyg- och sjötrafiken bestäms målen och metoderna för en minskning av växthusgasutsläpp
i huvudsak under internationella förhandlingar. Järnvägstrafikens andel av växthusgasutsläppen är liten i förhållande till de övriga trafikformerna.

Som metoder räknar strategin upp bland annat att påverka samhällstrukturen och styra människornas trafikval mot utsläppssnålare former. Andra metoder är att snabbt förnya bilbeståndet, gynna utsläppssnål fordonsteknologi och öka användningen av biobränslen och andra alternativa drivmedel. Till urvalet av metoder hör också en hållbar planering av trafiklederna och ett hållbart underhåll.

För att målen i strategin ska nås krävs det sannolikt också nya ekonomiska styrmedel och att man tar i bruk intelligenta tjänster i trafiken.

Miljöarbetet är en del av trafikpolitiken

Miljöstrategin för trafiken har beretts i samarbete med ministeriets förvaltningsområde och med övriga aktörer inom trafik och miljö.

Ministeriets miljöstrategi och förvaltningsområdets miljöprogram och -system ingår i den långsiktiga trafikpolitiken och samhällsplaneringen. Strategin omsätts i huvudsak inom den ekonomiska ram som godkänts för kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Ministeriets har tidigare gjort miljöprogram som gäller hela förvaltningsområdet 1994, 1999 och 2005. I reformen av ämbetsverken inom förvaltningsområdet 2010 lyftes ministeriets verksamhet upp på ett mer strategiskt plan och aspekten som gäller trafiksystem överfördes till de nya ämbetsverken som en utgångspunkt för deras verksamhet.

Ytterligare information:

Saara Jääskeläinen, trafikråd, tfn 0295 34 2560