Beredningen av ett program för distributionsinfrastrukturen för alternativa bränslen inom transportsektorn inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2023 10.08 | Publicerad på svenska 8.11.2023 kl. 16.01
Pressmeddelande
Ihminen lataa sähköautoa ulkona parkkipaikalla
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Kommunikationsministeriet har inlett beredningen av ett nationellt program för distributionsinfrastrukturen för alternativa drivmedel. 

Programmet omfattar en uppdaterad bedömning av utvecklingen av distributionsinfrastrukturen för alternativa bränslen till fossila bränslen i vägtrafiken, målen för infrastrukturen och fordonsparken samt de åtgärder som behövs för att uppnå målen. Programmet behandlar utvecklingen av alternativa drivkrafter inom järnvägs-, sjö- och flygtrafiken samt mål och främjande åtgärder som gäller dem.

Utvecklingen av infrastrukturen för distribution av alternativa bränslen är en viktig faktor när det gäller att möjliggöra en övergång till ren energi inom trafik- och transportsektorn. Utarbetandet av ett handlingsprogram för utbyggnad av distributionsnätet för alternativa bränslen ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo.

Programmet främjar i Finland genomförandet av EU:s distributionsinfrastruktur för alternativa bränslen, det vill säga den så kallade AFIR-förordningen, och utgör grund för den uppföljning som förordningen förutsätter. AFIR-förordningen ställer krav på en miniminivå på distributionsinfrastrukturen. 

Vid beredningen av programmet för distributionsinfrastruktur utnyttjas det program för infrastruktur för distribution av nya bränslen inom vägtrafiken, som kommunikationsministeriet publicerade i mars 2023, och som utarbetades i nära samarbete med intressentgrupperna. Vid beredningen beaktas också samarbetet som sker inom ramen för uppdateringen av den riksomfattande trafiksystemplanen, dvs. Trafik 12-planen.

Vad händer nu?

Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde bereds ett utkast till distributionsinfrastrukturprogram. Från början av 2024 inleds samarbete med intressentgrupper för att utveckla utkastet. Under sommaren 2024 ordnas ett offentligt samråd och en remissbehandling om distributionsinfrastrukturprogrammet, varefter programmet färdigställs. 

Det nationella distributionsinfrastrukturprogrammet ska överlämnas till Europeiska kommissionen senast den 31 december 2024.

Mer information:

Tuuli Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 050 563 8130, tuuli.ojala(a)gov.fi

Emmi Simonen, specialsakkunnig, tfn 050 300 6148, emmi.simonen(a)gov.fi