Bedömningspromemoria om lösningsalternativ för användningen av elsparkcyklar och mikromobilitet på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2023 12.07 | Publicerad på svenska 22.3.2023 kl. 17.12
Pressmeddelande
Bild: LVM
Bild: LVM

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om denna bedömningspromemoria som behandlar olika lösningsalternativ för användningen av elsparkcyklar och mikromobilitet. Remissbehandlingen pågår den 2-31 mars 2023.

I kommunikationsministeriets bedömningspromemoria behandlas nuläget och identifierade utmaningar när det gäller mikromobilitet och regleringen av den samt presenteras möjliga lösningsalternativ. Mikromobilitet avser användning av vanliga cyklar och motoriserade cyklar samt lätta elfordon, såsom elsparkcyklar. Bedömningspromemorian har utarbetats inom ramen för genomförandet av trafiksäkerhetsstrategin och arbetet har utförts i nätverket för mikromobilitet.

Samanvända elsparkcyklar och cyklar har etablerat sig bland transporttjänsterna, eftersom de erbjuder ett enkelt, flexibelt och snabbt sätt att röra sig. Tillbud och olyckor vid användningen av elsparkcyklar har dock lett till ett behov av att bedöma förebyggande åtgärder.

Det bästa resultatet nås genom flera samtidiga åtgärder

En av de största utmaningarna när det gäller mikromobilitet är enligt ministeriets bedömning de problem som orsakas av felparkering av lätta elfordon. En annan stor utmaning är körning i berusat tillstånd, vilket är orsaken till en betydande del av olyckorna inom mikromobilitet. För närvarande finns det ingen promillegräns för cykeltrafik eller framförande av elsparkcyklar.

Mikromobilitet och dess säkerhet kan påverkas på flera olika sätt. Enligt ministeriets bedömning går inget av alternativen före de andra utan det bästa resultatet nås genom flera samtidiga åtgärder.

Kommunikationsministeriet har bedömt att följande lagstiftningsmetoder är ändamålsenligast:

1) Parkering av elsparkcyklar på gångbanor, cykelbanor eller i terrängen förbjuds. Parkering ska vara tillåten på körbanor och på särskilt angivna platser.

2) Trafikreglerna för elsparkcyklar förenhetligas så att trafikreglerna för cykeltrafik tillämpas på alla elsparkcyklar.

3) Nya trafikanordningar för reglering av mikromobilitet tas in i lag och förklaringarna till de nuvarande trafikanordningarna preciseras.

4) Omedelbar flyttning av elsparkcyklar som felparkerats på gångbanor och cykelbanor görs möjlig i alla situationer.

5)Det sätts en gräns på 0,5 promille för framförande av elsparkcyklar och cykeltrafik. Försummelse att iaktta promillegränsen görs straffbar och polisen ges rätt att låta förare av alla slags fordon göra blåstest och att utföra ett snabbt drogtest för att konstatera misstänkt berusning.

Utöver lagändringarna ska de åtgärder i trafiksäkerhetsstrategin som gäller mikromobilitet genomföras. Det är särskilt viktigt att informera om eventuella nya trafikregler för mikromobilitet.

Utöver de lösningar som ministeriet har föreslagit är de metoder som bedömts i promemorian trafikfostran, trafikupplysning och trafikkommunikation samt tillståndsreglering som gör det möjligt att begränsa antalet leverantörer av mikromobilitetstjänster, konkurrensutsätta dem och reglera antalet fordon.

Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut den 31 mars 2023. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information:

Konsta Arvelin, specialsakkunnig, tfn 0295 342 128, [email protected]

Sofia Johansson, överinspektör, tfn 0295 342 090, [email protected]