Vuodenvaihteen 2009-2010 muutoksia liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2009 11.38
Tiedote

Liikennehallinnon virastot aloittavat

Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto aloittavat toimintansa vuoden alussa.

Liikennevirasto muodostuu Merenkulkulaitoksen, Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon toimintojen yhdistämisestä. Liikenneviraston pääjohtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri Juhani Tervala.

Liikenteen turvallisuusvirasto muodostuu Ajoneuvohallintokeskuksen, Ilmailuhallinnon ja Rautatieviraston sekä Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoimintojen yhdistämisestä. Liikenteen turvallisuusviraston pääjohtajaksi on nimitetty varatuomari Kari Wihlman.

Virastojen perustamisen yhteydessä niiden henkilökunnasta alueellistetaan 245 henkilötyövuotta Lappeenrantaan ja Rovaniemelle vuoden 2015 loppuun mennessä. Alueellistamisen jälkeen Liikenneviraston henkilöstöstä 47 prosenttia ja 28 prosenttia Liikenteen turvallisuusviraston henkilöstöstä työskentelee pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Kolme uutta valtionyhtiötä

Valtion osakeyhtiöt Finavia Oyj, Arctia Shipping Oy ja Meritaito Oy aloittavat toimintansa 1.1.2010.

Finavia Oyj:n tehtävänä on ylläpitää ja kehittää valtion lentoasemaverkostoa ja Suomen lennonvarmistusjärjestelmää siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten sekä tarjota lennonvarmistuspalveluja Suomen ilmatilassa.

Varustamoliikelaitoksen liiketoiminnoista perustetun Arctia Shipping Oy:n tehtävänä on tuottaa jäänmurtopalveluja, monitoimialusten erikoispalveluja ja yhteysalusliikennepalveluja sekä muuta vesiliikennettä palvelevaa toimintaa Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi osakeyhtiö harjoittaa alusten hoitopalvelu- ja rahtaustoimintaa kotimaassa ja ulkomailla.

Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotanto yhtiöitetään Meritaito Oy nimiseksi yhtiöksi. Yhtiön tehtävänä on vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyvät tehtävät, vesirakentaminen, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä muut vesiväyliin ja vesirakentamiseen liittyvät tehtävät.

Televisiomaksuun korotus

Televisiomaksu nousee 3 prosenttia vuoden alussa. Uusi vuosimaksu on 231,05 euroa. Korotusta aikaisempaan maksuun on 6,75 euroa.

Televisiomaksun voi halutessaan maksaa kuukausittain, jolloin kuukausimaksun hinta on 19,95 euroa. Televisiomaksun voi edelleen maksaa myös kolmen kuukauden (58,80 euroa) tai puolen vuoden jaksoissa (116,25 euroa).

Laki haja-asutusalueiden laajakaistatuesta voimaan

Haja-asutusalueiden laajakaistatukea koskeva laki tulee voimaan 1. tammikuuta. Lain mukaan tuen saajan eli laajakaistaverkon rakentajan tulee itse maksaa kustannuksista vähintään kolmannes. Verkkojen rakentamiseen osallistuvien kuntien rahoitusosuus on 33 tai kahdeksan prosenttia. Kunkin kunnan rahoitustaso määritellään myöhemmin annettavassa valtioneuvoston asetuksessa.

Samassa yhteydessä muutetaan maaseudun kehittämistukia koskevaa lakia niin, että laajakaistahankkeisiin voidaan käyttää myös EU-rahoitusta. Kunnan omavastuuosuus on näissä tapauksissa 22 prosenttia ja se vahvistetaan erikseen maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää lisärahoitusmahdollisuudet laajakaistayhteyksien turvaamiseksi niille kotitalouksille, jotka eivät pysty maksamaan yhteyden rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia kohtuuttomia kustannuksia. Hallituksen on annettava asiasta selvitys liikenne- ja viestintävaliokunnalle elokuun 2010 loppuun mennessä.

Taksinkuljettajat koulunpenkille

Uusien taksinkuljettajien on vuoden 2010 alusta lähtien käytävä pakollinen koulutus ajoluvan saamiseksi. Uudet koulutusvaatimukset keskittyvät liikenneturvallisuuden ja asiakaspalvelussa tarvittavan vuorovaikutuksen lisäämiseen.

Uusilta ajolupaa hakevilta kuljettajilta vaaditaan vähintään 30 tunnin koulutus. Taksinkuljettajan ajolupa on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Ajoluvan uusiminen edellyttää vähintään päivän jatkokoulutuksen ja se koskee kaikkia taksinkuljettajia. Nykyiset henkilöauton ammattiajoluvat on vaihdettava uusiin ajolupiin viiden vuoden kuluttua.

Raskaan kaluston kuljettajien yläikäraja poistuu

Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton kuljettajien 70 vuoden yläikäraja poistuu alkuvuodesta 2010.

Kuorma- ja linja-auton ajo-oikeutta voidaan jatkaa korkeintaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan 70 ikävuodesta lähtien. Ajo-oikeutta jatkettaessa on esitettävä aina lääkärintodistus.

Yläikärajan poistaminen liittyy EU:n ajokorttidirektiiviin, jonka mukaan yläikärajasta on luovuttava viimeistään vuoden 2013 alussa.

Leveiden moduulirekkojen siirtymäaika päättyy

Leveydeltään 2,6 metriä olevien moduuliyhdistelmien kolmen vuoden kansallinen ylimenokausi päättyy vuoden 2009 lopussa.

Vuoden 2010 alusta liikenteessä olevien moduuliyhdistelmien kuormatilojen, lämpöeristettyjä kuormatiloja lukuun ottamatta, on oltava ulkoleveydeltään enintään 2,55 metriä.

Melurajat mopoille ja moottoripyörille

L-luokan ajoneuvojen melun ja päästöjen mittaukset muutoskatsastuksen yhteydessä alkavat vuodenvaihteessa. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on lisätä muutoskatsastukseen hakeutuvien määrää ja helpottaa poliisin liikennevalvontaa.

Myös mopojen ja kevytmoottoripyörien viritystä ja osien vaihtamista koskevia säädöksiä tarkennetaan. Uudemmissa mopoissa ja tehorajoitetuissa moottoripyörissä on jo aiemmin edellytetty virityksen estävän kilven tai tarran käyttöä. Jatkossa näihin ajoneuvoihin voi ilman muutoskatsastusta tehdä vain kilvessä ilmoitettuja osamuutoksia.