Förändringar på kommunikationsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet 2009–2010

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2009 11.38 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Ämbetsverken inom trafikförvaltningen inleder verksamheten

Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket inleder sin verksamhet i början av året.

Trafikverket bildas genom att Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningen och funktioner från Sjöfartsverket slås ihop. Till generaldirektör för Trafikverket har utnämnts diplomingenjör Juhani Tervala.

Trafiksäkerhetsverket bildas genom att Fordonsförvaltningscentralen, Luftfartsförvaltningen och Järnvägsverket samt Sjöfartsverkets sjösäkerhetsfunktioner slås ihop. Till generaldirektör för Trafiksäkerhetsverket har utnämnts vicehäradshövding Kari Wihlman.

I samband med att ämbetsverken grundas regionaliseras 245 årsverken av deras personal till Villmanstrand och Rovaniemi före utgången av 2015. Efter regionaliseringen arbetar 47 procent av Trafikverkets personal och 28 procent av Trafiksäkerhetsverkets personal utanför huvudstadsregionen.

Tre nya statsbolag

De statliga aktiebolagen Finavia Oyj, Arctia Shipping Oy och Meritaito Oy inleder sin verksamhet den 1 januari 2010.

Finavia Oyj har i uppgift att underhålla och utveckla statens nät av flygplatser och Finlands flygledningstjänst för civil- och militärflygets behov samt att erbjuda flygtrafiktjänster inom Finlands luftrum.

Arctia Shipping Oy, som grundats av Rederiverkets affärsverksamheter, har i uppgift att producera isbrytningstjänster, specialtjänster med kombifartyg och förbindelsefartygstjänster samt annan verksamhet som betjänar sjötrafik i Finland och utomlands. Dessutom bedriver aktiebolaget underhållsservice och fraktningsverksamhet av fartyg i hemlandet och utomlands.

Sjöfartsverkets interna produktion bolagiseras till ett bolag som får namnet Meritaito Oy. Bolagets uppgifter är skötsel av farleder, användning och underhåll av kanaler, förebyggande och bekämpning av miljöolyckor, vattenbyggande, planerings- och experttjänster, sjömätning samt andra uppgifter som anknyter till farleder och vattenbyggande.

Televisionsavgiften höjs

Televisionsavgiften höjs med 3 procent i början av året. Den nya årsavgiften är 231,05 euro. Det är en höjning på 6,75 euro från den tidigare avgiften.

Den som så vill kan betala televisionsavgiften månadsvis och då är månadsavgiften 19,95 euro. Televisionsavgiften kan också fortsättningsvis betalas i perioder på tre månader (58,80 euro) eller ett halvt år (116,25 euro).

Lagen om bredbandsstöd i glesbygden träder i kraft

Lagen om stöd till bredband i glesbygdsområden träder i kraft den 1 januari. Enligt lagen ska stödets mottagare, alltså den som bygger bredbandet, själv betala minst en tredjedel av kostnaderna. Finansieringsandelen för de kommuner som deltar i att bygga nät är endera 33 eller 8 procent. Finansieringsnivån för varje kommun ska senare definieras i en förordning som utfärdas av statsrådet.

Samtidigt ändras lagen om utvecklingsstöd till landsbygden så, att också EU-finansiering kan användas för bredbandsprojekten. Kommunens andel av finansieringen är i det här fallet 22 procent och den fastställs skilt i en förordning från jord- och skogsbruksministeriet.

Riksdagen förutsätter att regeringen utreder möjligheterna till tilläggsfinansiering för att trygga bredbandsförbindelser till de hushåll som inte förmår betala de orimliga kostnader som byggandet av förbindelsen eventuellt kan förorsaka. Regeringen bör överlämna en utredning i frågan till kommunikationsutskottet före utgången av augusti 2010.

Taxiförarna på skolbänken

För att få körtillstånd bör nya taxiförare från början av 2010 genomgå obligatorisk undervisning. De nya utbildningskraven inriktar sig på att förbättra trafiksäkerheten och öka den förmåga till växelverkan som behövs vid kundbetjäning.

Av nya förare som ansöker om körtillstånd krävs en utbildning som omfattar minst 30 timmar. Taxiförarens körtillstånd är i kraft fem år i taget. Förnyande av körtillståndet förutsätter att man deltar i minst en dag fortbildning och det gäller alla taxiförare. De nuvarande yrkeskörtillstånden för personbil bör bytas ut till nya körtillstånd om fem år.

Den övre åldersgränsen för förare av tunga fordon slopas

Den övre åldersgränsen på 70 år för förare av tunga fordonskombinationer och bussförare slopas i början av år 2010.

Körrätten för lastbil och buss ska kunna förlängas med högst två år i sänder efter 70 års ålder. En förlängning av körrätten förutsätter alltid läkarintyg.

Avlägsnandet av den övre åldersgränsen är kopplat till EU:s körkortsdirektiv, enligt vilket man bör frångå den övre åldersgränsen senast i början av år 2013.

Övergångsperioden för breda modulkombinationer upphör

Den nationella övergångsperioden på tre år för långtradarkombinationer med en bredd av 2,6 meter upphör i slutet av 2009.

Från början av 2010 bör lastutrymmet i alla modulkombinationer i trafik, med undantag av värmeisolerade lastutrymmen, till det yttre vara högst 2,55 meter breda.

Mopeder och motorcyklar får bullergränser

Mätning av buller och utsläpp i samband med ändringsbesiktning av fordon av klass L tas i bruk vid årsskiftet. Ett av målen med reformen är att man vill öka mängden ändringsbesiktningar och underlätta polisens trafikövervakning.

Också föreskrifterna som gäller trimning av och byte av delar i mopeder och lätta motorcyklar specificeras. På nyare mopeder och effektbegränsade motorcyklar förutsätts redan nu att man brukar en skylt eller en dekal som hindrar trimning. I fortsättningen får man utan ändringsbesiktning på dessa fordon göra endast de delförändringar som nämns på skylten.