Valtioneuvoston esitystä EU:n digipalvelusäädöksen toimeenpanosta koskeva lausuntokierros päättynyt

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.9.2023 15.45
Tiedote
Kaksi lasta sohvalla käyttämässä älylaitteita.
Lapset sohvalla käyttämässä älylaitteita. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi 16.6.-18.8.2023 lausuntoja valtioneuvoston esityksestä laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi. Lausuntoja saatiin yhteensä 36 kappaletta.

Hallituksen esityksellä toimeenpantaisiin kansallisesti EU:n digipalvelusäädös. Säädös tuli voimaan 16.11.2022 ja sen soveltaminen on alkanut vaiheittain. Suomessa säädöksen soveltaminen alkaa pääsääntöisesti 17.2.2024.

Useissa lausunnoissa esitysluonnosta pidettiin hyvin valmisteltuna, perusteltuna ja oikeasuuntaisena. Lausuntojen mukaan esityksessä on arvioitu ja perusteltu olennaisiksi katsottuja kansallisia valintoja.

Digipalvelusäädös parantaa verkkokäyttäjän asemaa

EU:n digipalvelusäädöksen tarkoituksena on parantaa internetissä toimivien välityspalvelujen avoimuutta ja turvallisuutta käyttäjille. Samalla se yhtenäistää lainsäädäntöä EU:ssa ja edistää palvelujen tarjoamista EU:n alueella jäsenvaltioiden rajojen yli.

Digipalvelusäädöksellä pyritään suojaamaan käyttäjiä laittomalta sisällöltä verkossa ja varmistamaan käyttäjien perusoikeudet. Säädöksellä määritellään välityspalveluntarjoajille selkeät velvollisuudet ja vastuut. Säädös koskee muun muassa sosiaalisen median palveluita, verkon markkinapaikkoja sekä internetin hakukoneita.

Digipalvelusäädöksen myötä verkkoalustoilta vaaditaan aiempaa enemmän läpinäkyvyyttä esimerkiksi verkkoalustojen sisällön suosittelun ja moderoinnin osalta. Verkkoalustojen käyttäjillä on jatkossa oikeus saada tietoa näkemistään mainoksista.

Lausuntojen viesti positiivinen

Hallituksen esityksessä ehdotetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomia digitaalisten palvelujen koordinaattoriviranomaiseksi sekä asetuksen pääasialliseksi valvontaviranomaiseksi. Muut asetusta valvovat viranomaiset olisivat kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutettu. Lausunnoissa valvoville viranomaisille esitetty jaettu valvontavastuu katsottiin olevan tarkoituksenmukainen.

Esityksellä toimivaltaisille viranomaisille säädettäisiin valvontaa varten tarvittavat toimivaltuudet, kuten oikeus tehdä tarkastuksia ja saada valvontaan tarvittavia tietoja. Viranomaisten tutkintavaltuuksia pidettiin valtaosassa lausuntoja riittävinä ja asianmukaisesti rajattuina. Osassa lausunnoista esitettiin huoli valvontavastuiden päällekkäisyyksistä tilanteissa, joissa rikotaan useita velvoitteita yhtäaikaisesti.

Asetuksen rikkomisesta voitaisiin määrätä seuraamusmaksuja. Koska digipalvelusäädöksen sääntely on uutta, useassa lausunnossa toivottiin toimeenpanon alkuvaiheessa resurssien ohjausta pelkkien seuraamusmaksujen sijaan myös ohjeistukseen ja neuvontaan.

Esityksessä ehdotetaan säännöksiä siitä, miten Traficom päättäisi suurten, yli 100 000 euron seuraamusmaksujen määräämisestä. Jatkossa päätöksen tekisi monijäseninen toimielin eli seuraamuskollegio, ei yksittäinen virkahenkilö. Lausunnoissa seuraamuskollegio sai lähtökohtaisesti kannatusta, mutta euromääräisestä soveltamisrajasta esitettiin erisuuntaisia näkemyksiä.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntokoosteen luonnoksesta valtioneuvoston esityksestä laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi voi lukea valtioneuvoston hankeikkunasta. Lakiehdotuksen valmistelu jatkuu virkatyönä.

Lisätietoja:

Digipalvelusäädös:
viestintäneuvos Kreetta Simola, kreetta.simola(at)gov.fi, p. 0295342609
ylitarkastaja Roosa Patrakka, roosa.patrakka(at)gov.fi, p. 0295342192