Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet asetettu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2020 13.23 | Julkaistu suomeksi 3.3.2020 klo 13.33
Tiedote
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet

Suomen ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu etenee. Parlamentaarinen ohjausryhmä on linjannut suunnitelmalle kolme tavoitetta. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpideohjelma tullaan rakentamaan näiden tavoitteiden perusteella.

Tavoitteet ovat:

- Ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumismuotoja paranevat - erityisesti kaupunkiseuduilla

- Liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saavutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin

- Liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellinen tehokkuus paranee.

Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla päästövähennyksiin pyritään erityisesti kaupunkiseuduilla, koska niillä mahdollisuudet kestävien liikkumismuotojen edistämiseen ovat suurimmat.

Liikenteen päästövähennystoimenpiteitä tarkastellaan myös muissa meneillään olevissa hankkeissa. Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmistellaan fossiilittoman liikenteen tiekarttaa. Valtiovarainministeriön työryhmä selvittää liikenteen verotuksen uudistamistarpeita mm. ilmastotavoitteiden näkökulmasta.

Liikennejärjestelmää kehitetään ihmisten ja yritysten tarpeiden pohjalta. Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla tavoitellaan koko Suomen saavutettavuuden takaamista sekä vastataan elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin.

Yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden tavoitteleminen liikennejärjestelmässä tarkoittaa, että rajalliset resurssit pyritään kohdistamaan siten, että niistä saadaan paras mahdollinen hyöty.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjaavaa parlamentaarista ryhmää johtaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Tavoitteet toimivat selkärankana kaikelle suunnitelman jatkovalmistelulle.

- Valtakunnallinen suunnitelma tuo liikennepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä. Nyt linjattuja tavoitteita on valmisteltu hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, ja työ jatkuu. Parlamentaarinen ohjausryhmä korostaa kolmea rinnakkaista tavoitetta, jotka kaikki pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta, toteaa ministeri Harakka.

Taloudelliset rajat ohjaavat suunnitelman laatimista

Parlamentaarinen ohjausryhmä on linjannut myös taloudelliset rajat, jotka ohjaavat suunnitelman laatimista lähtötilanteessa.

Tehdyn linjauksen mukaan suunnitelman laatiminen perustuu alkuvaiheessa julkisen talouden suunnitelman mukaiseen valtion talousarviorahoitukseen. Suunnitelman ensimmäisten vuosien osalta nojaudutaan voimassa olevaan julkisen talouden suunnitelmaan. Parlamentaarinen ohjausryhmä on linjannut, että nykyiselle hallituskaudelle tehty perusväylänpidon määrärahojen korotus jatkuu tulevina vuosina.

Kun suunnittelu etenee, tarkastellaan talousarviorahoituksen määrää suhteessa suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen. Myös rahoituspohjan laajentamista talousarviorahoituksen ulkopuoliseen rahoitukseen tarkastellaan työn edetessä.

Mitä seuraavaksi?

- Toimenpideohjelman valmistelu alkaa nyt linjattujen tavoitteiden ja taloudellisten rajojen pohjalta. Valmistelussa hyödynnetään saatua palautetta. Vaikutusten arviointi on olennainen osa valmistelua.

- Vuorovaikutteiden valmistelu jatkuu. Seuraavaksi järjestetään alueelliset tilaisuudet Helsingissä, Lappeenrannassa, Rovaniemellä ja Vaasassa 10.3.2020.

- Suunnitelmaluonnos viimeistellään syksyllä 2020.

- Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2021. Suunnitelmasta päättää valtioneuvosto.

Mistä on kyse?

Liikennejärjestelmä koostuu liikenneverkosta, palveluista, liikennejärjestelmän tukitoimista, kuten tiedosta ja liikenteen ohjauksesta, sekä kaikista liikennemuodoista eli tieliikenteestä, rautatieliikenteestä sekä vesi- ja lentoliikenteestä.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma puolestaan sisältää toimenpideohjelman siitä, miten liikenneverkkoa suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään sekä millaisia liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä palveluja hankitaan. Suunnitelmaan sisällytetään 12-vuotinen valtion rahoitusohjelma. Kunkin hallituskauden alussa liikennejärjestelmäsuunnitelma tarkistetaan ja sovitetaan yhteen julkisen talouden suunnitelman kanssa sekä tarvittaessa tarkistetaan julkisen talouden suunnitelman muuttuessa.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan vuosille 2021-2032.

Lisätietoja:

Osastopäällikkö Sabina Lindström, p. 040 527 6103, [email protected], Twitter @LindstromSabina

Yksikön johtaja Timo Kievari, p. 040 059 3706, [email protected], Twitter @TimoKievari

* Korjattu ministerin sitaatti 3.3.2020 klo 13.59 ja muokattu yhtä virkettä klo 17.05