Målen för den riksomfattande trafiksystemplanen har ställts upp

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2020 13.23 | Publicerad på svenska 3.3.2020 kl. 13.33
Pressmeddelande
Målen för den riksomfattande trafiksystemplanen (Foto: Kommunikationsministeriet)
Målen för den riksomfattande trafiksystemplanen (Foto: Kommunikationsministeriet)

Beredningen av Finlands första riksomfattande plan för trafiksystemet framskrider. En parlamentarisk styrgrupp har fastställt tre mål för planen. Åtgärdsprogrammet för den riksomfattande trafiksystemplanen kommer att byggas upp utifrån de uppställda målen.

Målen är följande:

- Människornas möjligheter att välja hållbara former av mobilitet förbättras - i synnerhet i stadsregionerna.

- Trafiksystemet garanterar att hela Finland är tillgängligt och tillgodoser behoven hos näringslivet, pendlingstrafiken och boendet.

- Trafiksystemets samhällsekonomiska effektivitet förbättras.

Finland har förbundit sig att halvera utsläppen från trafiken och transporterna före 2030. Den riksomfattande trafiksystemplanen siktar på utsläppsminskningar särskilt i stadsregionerna, eftersom de största möjligheterna att främja hållbara färdsätt finns där.

Åtgärderna för att minska utsläppen från trafiken och transporterna granskas också i andra pågående projekt. Under ledning av kommunikationsministeriet bereds till exempel en färdplan för fossilfria transporter. En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp utreder behovet av att förnya beskattningen av trafik med tanke på bland annat klimatmålen.

Trafiksystemet utvecklas utifrån människornas och företagens behov. Syftet med den riksomfattande trafiksystemplanen är att trygga tillgängligheten i hela Finland och att svara på de behov som näringslivet, pendlingstrafiken och boendet ställer.

Strävan efter samhällsekonomisk effektivitet inom trafiksystemet innebär att man försöker rikta de begränsade resurserna så att de ger största möjliga nytta.

Den parlamentariska arbetsgrupp som styr beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen leds av kommunikationsminister Timo Harakka. Målen utgör ryggraden för all fortsatt beredning av planen.

- Den riksomfattande planen bidrar till en långsiktig transportpolitik. De nu fastställda målen har beretts i ett gott samarbete med olika aktörer, och arbetet fortsätter. Den parlamentariska styrgruppen har tagit fram tre parallella mål som alla syftar till att motarbeta klimatförändringen, konstaterar minister Harakka.

Ekonomiska gränser styr beredningen av planen

Den parlamentariska styrgruppen har också utstakat ekonomiska gränser som utgångspunkt för beredningen av planen.

Enligt de överenskomna riktlinjerna baserar sig planeringen till en början på statens budgetfinansiering enligt planen för de offentliga finanserna. De första åren av planeringen utgår således ifrån den gällande planen för de offentliga finanserna. Den parlamentariska styrgruppen har fastställt att den höjning av anslagen för basunderhållet av transportinfrastrukturen som gjorts under den nuvarande regeringsperioden ska fortsätta under de kommande åren.

I takt med att planeringen framskrider granskas budgetfinansieringens storlek i förhållande till uppnåendet av planens mål. Även möjligheterna att bredda finansieringsbasen till finansiering utanför budgeten kommer att undersökas under arbetets lopp.

Vad händer härnäst?

- Beredningen av åtgärdsprogrammet inleds utifrån de nu fastställda målen och ekonomiska gränserna. I beredningen utnyttjas den respons som kommit in. Konsekvensbedömning är en väsentlig del av beredningen.

- Beredningen fortsätter i växelverkan med intresserade aktörer. Det nästa steget i beredningen är regionala diskussionsmöten i Helsingfors, Villmanstrand, Rovaniemi och Vasa den 10 mars 2020.

- Utkastet till plan avses bli klart hösten 2020.

- Avsikten är att den riksomfattande trafiksystemplanen ska vara färdig våren 2021. Det är statsrådet som fattar det slutliga beslutet om planen.

Vad är det frågan om?

Trafiksystemet består av trafiknät, tjänster, stödåtgärder för trafiksystemet (t.ex. information och trafikledning) samt alla färdsätt, det vill säga vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och flygtrafik.

Den riksomfattande trafiksystemplanen innehåller ett åtgärdsprogram om hur trafiknätet planeras, byggs och underhålls samt hurdana trafik-, transport- och mobilitetstjänster som upphandlas. I planen inkluderas ett 12-årigt statligt finansieringsprogram. Trafiksystemplanen ska i början av varje regeringsperiod ses över och samordnas med planen för de offentliga finanserna samt vid behov revideras då planen för de offentliga finanserna ändras.

Den första riksomfattande trafiksystemplanen utarbetas för 2021-2032.
 

Mer information:

Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, [email protected], Twitter @LindstromSabina

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 040 059 3706, timo.kievari(at)lvm.fi, Twitter @TimoKievari

Timo Harakka