VAK-kuljetuksia koskeva norminanto Trafin vastuulle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2013 13.48
Tiedote

Vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskevien teknisten määräysten ja normien antaminen tie- ja rautatiekuljetusten osalta siirretään liikenne- ja viestintäministeriöltä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.

Trafille siirretään myös norminantoon liittyviä teknisiä tehtäviä kuten poikkeuslupien myöntäminen.

Jatkossa kaikkia vaarallisten aineiden kuljetusmuotoja (tie-, rautatie-, ilma- ja merikuljetukset) koskevat teknisluonteiset määräykset valmistellaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa. Trafi saa valtuudet antaa määräyksiä VAK-kuljetusten turvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

VAK-toiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen sekä VAK-kuljetuksia koskevan lainsäädännön valmistelu jäävät kuitenkin edelleen liikenne- ja viestintäministeriön vastuulle.

Hallitus esitti vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muutoksen vahvistamista 12. joulukuuta 2013. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2014.

VAK-kuljetusten määräysten ja norminantovallan siirtäminen perustuu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla vuonna 2010 tehtyyn virastouudistukseen. Uudistuksen yhteydessä perustetun Liikenteen turvallisuusviraston tehtäväksi tuli
muun muassa huolehtia liikennejärjestelmän yleisestä turvallisuudesta sekä turvallisuuden ja siihen liittyvän valvonnan kehittämisestä. Lisäksi virasto vastaa liikennejärjestelmään liittyvistä viranomaistehtävistä.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevalla lainsäädännöllä on tarkoitus ehkäistä VAK-kuljetuksista ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle mahdollisesti syntyviä vahinkoja. Laki sisältää muun muassa eri kuljetusosapuolten ja toisaalta viranomaisten vastuut ja velvollisuudet.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Tiina Ranne, p. 0295 34 2004