Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkkoa kehitettävä eri liikennemuotojen tarpeisiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2015 14.05 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 17.22
Tiedote

Liikennesektorilla on alkanut siirtyminen uusin polttoaineisiin. Perinteisiä, öljypohjaisia fossiilisia polttoaineita pyritään korvaamaan vaihtoehtoisilla polttoaineilla. Kaikkia tärkeimpiä vaihtoehtoisia polttoaineita ja niiden jakeluverkkoa on pyrittävä kehittämään keskittyen kunkin liikennemuodon omiin tarpeisiin, todetaan liikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia pohtineen asiantuntijaryhmän esiselvityksessä.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittäminen vähentää riippuvuutta öljypohjaisista polttoaineista ja vähentää näin kasvihuonepäästöjä ja liikenteen energiankulutusta. Vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoita kehittämällä voidaan myös parantaa huoltovarmuutta, tukea talouskasvu ja parantaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien käytön edistäminen vaatii sähkön, kaasun ja eräiden muiden vaihtoehtojen osalta kokonaan uuden jakeluinfran rakentamista tai vanhan täydentämistä. Asiantuntijaryhmä esittää, että eri polttoaineiden jakeluasemaverkosto sekä sähköautojen vaatima latauspisteverkko Suomessa rakennetaan pääsääntöisesti markkinaehtoisesti. Rakentamisessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää erilaisia EU- ja kansallisia tukia.

Valtion tulisi asiantuntijaryhmän mukaan huolehtia ensisijaisesti siitä, että uusien, vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien teknologioiden osuus autokannasta kasvaa. Näin näiden teknologioiden jakeluinfra saataisiin pitemmällä aikavälillä kannattavaksi. Valtion tehtävänä ei ole määritellä eri vaihtoehtojen keskinäistä paremmuutta.

Kuntien ei odoteta itse rakentavan tai rahoittavan vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran rakentamista. Kuntien tehtävänä on osallistua tarpeellisilta osin tämän infran suunnitteluun sekä huolehtia infran linkittymisestä muuhun liikenneverkkoon paikallistasolla.

Asiantuntijaryhmä on selvittänyt eri polttoaineiden jakeluverkon nykytilaa ja pohtinut jakeluverkon tavoitteita, kattavuutta ja rakentamisen aikataulua. Selvityksen kohteena on ollut sähköinen liikenne, erillistä jakelua vaativat nestemäiset biopolttoaineet, maa- ja biokaasu, vesiliikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat ja vety.

Mahdollisia keinoja edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinan kehittymistä voisivat olla esim. uudet taloudelliset ohjauskeinot, esim. verohelpotukset.

Jakeluverkon esiselvityksen teki asiantuntijaryhmä, jossa olivat edustettuina muun muassa valtionhallinto, Kuntaliitto ja energiayhtiöt. Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkon kehittämistä jatketaan liikenne- ja viestintäministeriön johdolla.

Työn taustalla on EU:n direktiivi vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelun infrastruktuurista. Jäsenmaiden tulee viimeistään vuoteen 2016 mennessä laatia kansallinen suunnitelma vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittämisestä ja jakeluverkostosta. Direktiivi kattaa kaikki liikennemuodot ja kaikki vaihtoehtoiset polttoaineet.

Lisätietoja
yli-insinööri Maria Rautavirta, p. 0295 34 2577
liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, p. 0295 34 2560