Distributionsnätet för alternativa bränslen behöver utvecklas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2015 14.05 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Inom transportsektorn har övergången till nya drivmedel börjat. Traditionella, oljebaserade fossila bränslen ska nu ersättas med alternativa bränslen. Målet är att utveckla de viktigaste alternativa drivmedlen och deras distributionsnät med beaktande av de olika transportformernas specifika behov. Detta fastställer en expertgrupp i sin förstudie om användningen av alternativa bränslen.

När marknaden för alternativa bränslen utvecklas minskar transporternas oljeberoende. Samtidigt minskar också utsläppen av växthusgaser och energiförbrukningen inom trafik och transport. Genom att satsa på marknaden för alternativa bränslen kan vi också höja försörjningsberedskapen, stärka den ekonomiska tillväxten och öka den finska industrins konkurrenskraft.

För att det ska vara möjligt att främja användningen alternativa bränslen krävs det att vi bygger en helt ny infrastruktur för distribution av el, gas och vissa andra bränsleformer eller att vi kompletterar de existerande strukturerna. Expertgruppen föreslår att nätverket med tankstationer för olika bränslen och nätverket med laddningsstationer för elbilar i Finland i huvudsak ska byggas på marknadsvillkor. För utbyggnaden kan eventuellt erhållas EU-stöd och olika former av nationella stöd.

Enligt expertgruppen borde staten i första hand se till att andelen bilar drivna med teknik som utnyttjar nya, alternativa bränslen växer. På detta sätt blir distributionen av bränslen avsedda för de nya teknikerna lönsam på sikt. Det är inte statens uppgift att avgöra vilken eller vilka av de olika bränslealternativen som är bäst.

Kommunerna väntas inte själva bygga eller finansiera utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen. Däremot ska kommunerna vid behov delta i planeringen av infrastrukturen och hur den sammanlänkas med det övriga lokala transportnätet.

Expertgruppen har undersökt det existerande distributionsnätet för alternativa bränslen och utrett vilka mål som ska ställas på nätet i fråga om geografisk täckning och tidsplanen för utbyggnaden. Studien gäller eltrafik, flytande biobränslen som kräver ett separat distributionsnät, naturgas och biogas, alternativa drivmedel inom sjötrafik och väte.
För att påskynda utvecklingen av marknaden för alternativa bränslen kan nya ekonomiska styrmedel, såsom skattelättnader, införas.

I expertgruppen som gjorde förstudien ingick företrädare för bland annat statsförvaltningen, Kommunförbundet och energibolagen. Arbetet med att utveckla distributionsnätet för alternativa bränslen fortsätter under ledning av Kommunikationsministeriet.

Utredningen bygger på EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Medlemsstaterna ska senast 2016 upprätta nationella planer för marknadsutvecklingen av alternativa bränslen, inklusive den nödvändiga infrastruktur som behöver inrättas. Direktivet omfattar samtliga former av transport och alla alternativa bränslen.

Ytterligare information
Maria Rautavirta, överingenjör, tfn 0295 34 2577
Saara Jääskeläinen, trafikråd, tfn 0295 34 2560