Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat määräykset Trafin vastuulle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.10.2013 15.11
Uutinen

Hallitus esittää, että vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskevaa norminantovaltaa annettaisiin nykyistä laajemmin Liikenteen turvallisuusviraston vastuulle.

Esityksen mukaan Trafille myönnettäisiin valtuudet antaa myös tie- ja rautatiekuljetuksia koskevia turvallisuusmääräyksiä. Valtuuksien saamisen jälkeen Trafi valmistelisi kaikki tie-, rautatie-, ilmailu ja meriliikenteen VAK-kuljetuksia koskevat teknisluonteiset määräykset.

Voimassa olevat säännökset on annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksina.

Hallitus päätti VAK-kuljetuksia koskevan lain muutosesityksen antamisesta eduskunnalle 17. lokakuuta 2013. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.