Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva lakiuudistus keskittyy vahinkojen torjuntaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2021 13.35 | Julkaistu suomeksi 19.11.2021 klo 12.00
Tiedote
Säiliöt odottavat lastausta. (Kuva: Shutterstock)
Säiliöt odottavat lastausta. (Kuva: Shutterstock)

Hallitus esittää, että vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskeva laki uudistetaan kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on luoda yhtenäinen kokonaisuus vaarallisten aineiden tie-, rautatie-, alus- ja ilmakuljetusten vaatimuksista sekä sujuvoittaa sääntelyä. Tavoitteena on parantaa kuljetusten turvallisuutta ja erityisesti torjua mahdollisia ympäristövahinkoja.

Voimassa oleva laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta on vuodelta 1994. Lakia on muutettu useaan kertaan sen voimaantulon jälkeen, minkä lisäksi kuljetusalan toimintaympäristö on muuttunut vuosikymmenten kuluessa huomattavasti.

Uudistus päivittäisi vanhentuneet säädökset vastaamaan tämän päivän vaatimuksia sekä selkeyttäisi ja yhtenäistäisi osin epäselvää sääntelyä. Tavoitteena on myös saattaa vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat säädökset vastaamaan paremmin perustuslain asettamia vaatimuksia. Esityksessä on myös otettu kattavasti huomioon kuljetuksia koskevat kansainväliset sopimukset ja EU:n lainsäädäntö.

Vaikuttavuutta valvontaan

Hallituksen esitys sisältää uudet säännökset esimerkiksi eri kuljetusosapuolten vastuista, viranomaisten tehtävistä, toimivaltuuksista ja pätevyysvaatimuksista sekä vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviin turvauhkiin varautumisesta ja turvatoimista.

Esityksessä ehdotetaan muutoksia vaarallisten aineiden kuljetusten valvontaan ja lain rikkomista koskeviin seuraamuksiin. Liikenne- ja viestintävirasto toimisi jatkossa viranomaisvalvonnan koordinaattorina.

Esityksessä esitetään muutoksia myös vaarallisten aineiden tilapäiseen säilyttämiseen tarkoitettujen alueiden sääntelyyn. Tilapäisille säilytyspaikoille, lentopaikkoja lukuun ottamatta, olisi tehtävä sisäinen pelastussuunnitelma ja nimettävä turvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö.

Mitä seuraavaksi?

Hallitus esitti eduskunnalle vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan lain uudistamista 18.11.2021.

Esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Kimmo Kiiski, p. 0295 342 304, [email protected], Twitter: @KiiskiKimmo

yksikön johtaja Saara Reinimäki, p. 0295 342 087, [email protected], Twitter: @saarare