Lagreformen om transport av farliga ämnen fokuserar på bekämpningen av skador

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 13.35 | Publicerad på svenska 19.11.2021 kl. 12.00
Pressmeddelande
Tankar väntar på att bli lastade. (Bild: Shutterstock)
Tankar väntar på att bli lastade. (Bild: Shutterstock)

Regeringen föreslår att lagen om transport av farliga ämnen ska revideras i sin helhet. Syftet är att skapa en enhetlig helhet av kraven som gäller väg-, järnvägs-, fartygs- och lufttransporter av farliga ämnen samt att göra regleringen smidigare. Målet är att förbättra säkerheten kring transporterna och i synnerhet att bekämpa eventuella miljöskador.

Den gällande lagen om transport av farliga ämnen är från 1994. Lagen har ändrats flera gånger sedan den trädde i kraft. Dessutom har transportbranschens verksamhetsmiljö förändrats avsevärt under årtiondenas lopp.

Avsikten är att genom revideringen uppdatera de föråldrade författningarna så att de motsvarar dagens krav och förtydliga och förenhetliga den delvis oklara lagstiftningen. Ett ytterligare mål är att ändra bestämmelserna om transporter av farliga ämnen så att de bättre motsvarar de krav som ställs i grundlagen. I propositionen har man också på ett heltäckande sätt beaktat internationella avtal och EU-lagstiftning om transport av farliga ämnen.

Effektivitet i tillsynen

Regeringspropositionen innehåller nya bestämmelser till exempel om olika transportparters ansvar, myndigheternas uppgifter, befogenheter och kompetenskrav samt om beredskap och säkerhetsåtgärder i fråga om hot mot säkerheten vid transporter av farliga ämnen.

I propositionen föreslås ändringar i tillsynen över transporter av farliga ämnen och i påföljderna för brott mot lagen. Transport- och kommunikationsverket ska i fortsättningen vara samordnare för myndighetstillsynen.

I propositionen föreslås också ändringar i regleringen av områden avsedda för tillfällig förvaring av farliga ämnen. Tillfälliga förvaringsplatser, med undantag av flygplatser, ska ha en intern räddningsplan och det ska utses en säkerhetsansvarig för sådana.

Vad händer härnäst?

Den 18 november 2021 föreslog regeringen för riksdagen att lagen om transport av farliga ämnen ska revideras.

Propositionen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling, och när utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen i plenum.

Den nya lagen avses träda i kraft vid ingången av år 2023.

Ytterligare information:

Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 0295 342 304, [email protected], Twitter: @KiiskiKimmo

Saara Reinimäki, enhetsdirektör, tfn 0295 342 087, [email protected], Twitter: @saarare