Ulkomaanliikenteen laivoihin tulossa painolastivesien puhdistuspakko

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.11.2015 13.50 | Julkaistu suomeksi 11.12.2015 klo 15.33
Tiedote

Hallitus esittää, että Suomi hyväksyisi painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen. Itämeren maista Ruotsi, Tanska, Saksa ja Venäjä ovat jo ratifioineet sopimuksen, ja muissa Itämeren maissa lainvalmistelu on vireillä.

Esitys on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla pyritään ehkäisemään ja vähentämään haitallisten vieraslajien leviämistä alueilta toisille. Hallitus antoi lokakuussa eduskunnalle esityksen EU:n vieraslajiasetuksen toimeenpanosta Suomessa. Nyt annettu esitys täydentää tätä meriliikenteen osalta.

Yleissopimus tulee kansainvälisesti voimaan, kun 35 prosenttia maailman tonnistosta on sopimuksen piirissä. Tämän arvioidaan tapahtuvan vuoden 2016 aikana.

Voimaantulo tarkoittaa sitä, että ulkomaanliikenteessä kulkeviin laivoihin tulee asentaa painolastivesien käsittelylaitteistot. Painolastivettä käytetään laivoissa niiden kulun vakauttamiseksi. Riski painolastiveden sisältämän eläin- ja kasviplanktonin pääsystä Itämereen on entistä todennäköisempi, kun ilmasto lämpenee ja Venäjän öljyviennin kasvu tuo maailmalta Itämerelle suuria öljylaivoja täynnä painolastivettä.

Yleissopimus sisältää määräyksiä muun muassa painolastivesien käsittelyä koskevista poikkeuksista, vapautuksista ja valvonnasta. Hallitus esittää, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi voisi siirtää yleissopimuksen edellyttämien todistuskirjojen antamisen hyväksytyille luokituslaitoksille. Uusi menettely olisi nykyistä yksinkertaisempaa sekä Trafille että varustamoille.

Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMOssa on vuonna 2013 päätetty, että käsittelylaitteistoja voidaan asentaa aluksiin porrastetusti siten, että asennukset tehdään pääsääntöisesti vuosina 2016-2020, joissakin tapauksissa vasta vuonna 2021.

Täsmällistä arviota suomalaisille aluksille aiheutuvista kustannuksista ei voida tässä vaiheessa esittää, mutta nykyisen ulkomaanliikenteessä olevan tonniston perusteella on arvioitu, että kustannukset olisivat yhteensä 58-64 miljoonaa euroa viiden vuoden aikajaksolla.

Yleissopimuksen voimaantulolla on myönteisiä vaikutuksia suomalaiselle meriteknologiateollisuudelle (clean tech), kun markkinat uusille painolastiveden käsittelyjärjestelmille laajenevat.

Lisätietoja
hallitusneuvos Lolan Eriksson, 040 744 8118