Det blir obligatoriskt att rena barlastvatten på fartyg i utrikestrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2015 13.50 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att Finland ska godkänna den internationella konventionen om hantering av barlastvatten. Av länderna kring Östersjön har Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland redan ratificerat avtalet och i de övriga Östersjöstaterna pågår lagberedningen.

Propositionen är en del av en större helhet för att förebygga och minska spridningen av invasiva främmande arter. I oktober gav regeringen en proposition till riksdagen om verkställandet av EU:s förordning om invasiva främmande arter. Den aktuella propositionen kompletterar denna i fråga om sjöfarten.

Konventionen träder i kraft internationellt när 35 procent av världens tonnage omfattas av konventionen. Detta förväntas hända under 2016.

Ikraftträdandet innebär att fartyg i utrikestrafiken måste installera utrustning som hanterar barlastvattnet. Barlastvatten används för att stabilisera fartygen. Risken att djur- och växtplankton som finns i barlastvattnet ska släppas ut i Östersjön blir allt större i och med att klimatet värms upp och den ökade oljeexporten från Ryssland för med sig stora oljefartyg från hela världen, fulla med barlastvatten.

Konventionen innehåller bland annat bestämmelser om undantag, befrielser och övervakning gällande hanteringen av barlastvatten. Regeringen föreslår att Trafiksäkerhetsverket Trafi ska kunna överlåta utfärdandet av de certifikat som konventionen förutsätter till godkända klassificeringssällskap. Det nya förfarandet skulle vara enklare än det nuvarande, både för Trafi och för rederierna.

Internationella sjöfartsorganisationen IMO beslutade 2013 att utrustning för behandling av barlastvattnet kan installeras stegvis i fartygen så att installationen huvudsakligen görs 2016-2020, men i vissa fall först 2021.

Det går inte att i detta skede ge en exakt beräkning av hur stora utgifter det här kommer att orsaka finska fartyg, men på basis av det tonnage som nu är i utrikestrafik uppskattas utgifterna bli 58-64 miljoner euro under en femårsperiod.

Att konventionen träder i kraft har positiva effekter på den Finska marintekniken och marinindustrin (cleantech) då marknaden för nya hanteringssystem för barlastvatten blir större.

Ytterligare information:
Lolan Eriksson, regeringsråd, 040 744 8118