Työryhmä: Ylen rahoituksesta ja tehtävistä parlamentaarinen yhteisymmärrys

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2016 17.05 | Julkaistu suomeksi 29.10.2021 klo 16.22
Tiedote

Parlamentaarinen työryhmä on puheenjohtaja Arto Satosen johdolla arvioinut Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta tuleville vuosille. Ryhmä sen sijaan ei ole käsitellyt eikä ottanut kantaa Ylen ohjelmasisältöihin.

 

Työryhmä on saavuttanut parlamentaarisen yhteisymmärryksen Ylen tulevaisuutta koskevista linjauksista. Työryhmä on työnsä kuluessa kuullut laajasti mediatoimialaa ja muita työn kannalta tarpeelliseksi katsottavia sidosryhmiä ja asiantuntijoita.

 

Työryhmä esittää muutoksia mm. Ylen rahoitukseen, hallintoneuvoston asemaan ja riippumattomilta tuottajilta tehtäviin ohjelmaostoihin. Lisäksi työryhmä ehdottaa toimia media-alan yhteistyön lisäämiseksi.

 

Yle-vero säilyy

 

Työryhmä ei esitä muutoksia nykyiseen Ylen rahoitusjärjestelmään. Näin ollen Yle-vero säilyy.

 

Työryhmä esittää, että Yleisradio Oy:n rahoitukseen ei tehtäisi indeksitarkistusta vuosille 2017 - 2019. Indeksitarkistuksen jäädytys on perusteltu ottaen huomioon valtiontalouden yleinen tilanne. Eduskuntaryhmät arvioivat kuitenkin syksyllä 2018 taloustilannetta ja mahdollisuuksia toteuttaa vuoden 2019 indeksikorotus. Työryhmä ehdottaa, että vuodesta 2020 lähtien palataan normaaliin indeksimenettelyyn. Näin Ylen rahoituksessa on sovittu seitsemän vuoden näköala.

 

Lisäksi työryhmä esittää, että Yleisradio Oy:n rahoituksen tulee olla valtiontalouden kehysten ulkopuolella. Yleisradio Oy:n riippumattomuuden turvaamiseksi on perusteltua, että julkisen palvelun vero ei sisälly valtiontalouden kehyksiin.

 

Hallintoneuvoston asemaa vahvistetaan

 

Työryhmä esittää, että hallintoneuvoston asemaa vahvistetaan siten, että se jatkossa päättää Ylen strategiasta. Lisäksi säädetään pysyvästä asiantuntijakuulemismenettelystä.

 

Hallintoneuvosto voi kuulla valitsemiaan asiantuntijoita kun se päättää yhtiön strategiasta ja kun se antaa eduskunnalle vuosikertomuksen julkisten palvelun toteutumisesta. Asiantuntijoiden tulee arvioida mm. Yleisradion onnistumista julkisen palvelun tuottajana sekä sen toiminnan vaikutuksia viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen.

 

Lisäksi työryhmä esittää, että jokaisen poliittisen puolueen, joka on saanut eduskuntavaaleissa vähintään kolme kansanedustajapaikkaa, tulee olla edustettuna hallintoneuvostossa.

 

Riippumattomien tuottajien ohjelmien ostoja lisätään

 

Työryhmä esittää, että Yleisradio Oy:n tulee lisätä ostoja kotimaisilta ja eurooppalaisilta riippumattomilta tuottajilta, sekä tuotantopalveluiden ja kotimaisten muiden esitys- ja käyttökorvausten hankintoja 30 - 35 prosentilla vuoteen 2022 mennessä.

 

Hallintoneuvosto päättäisi vuosittain riippumattomien tuottajien tuotantojen ostojen painotuksesta ja aikataulusta. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon muun muassa indie-markkinoiden kehitys ja kyseisten tuotantojen laatu ja saatavuus.

 

Kilpailuttaessaan tuotantoja Ylen tulee valvoa, että sen tilaamissa tuotannoissa noudatetaan lakiin ja työehtosopimuksiin kirjattuja reiluja pelisääntöjä.

 

Media-alan yhteistoimintaa edistetään

 

Ylen julkisen palvelun tehtävät esitetään säilytettäväksi pääosin ennallaan. Tehtäviin esitetään kuitenkin joitakin tarkennuksia.

 

Työryhmä esittää, että Yleisradio Oy:n tehtäviä täydennetään siten, että niihin kuuluisi sananvapauden, korkeatasoisen journalismin ja median monimuotoisuuden edistäminen. Näiden tavoitteiden edistämiseksi Ylen tulisi pyrkiä yhteistyöhön muiden tiedotusvälineiden kanssa siltä osin kuin se on kilpailuoikeuden, valtiontukisääntelyn ja tekijänoikeuksien näkökulmasta mahdollista. Yhteistyön tulee hyödyttää molempia osapuolia.

 

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että Yleisradio aloittaisi neuvottelut kaupallisen median kanssa tavoitteenaan Suomen Tietotoimisto STT:n asiakkuus tai muu järjestely, jolla turvataan monimuotoisen median säilymisen kannalta tärkeä kansallinen perusuutispalvelu Suomessa.

 

Työryhmä on tehnyt myös eräitä ehdotuksia kaupallisen tiedonvälityksen toimintaedellytysten kehittämisestä.

 

Työryhmä pitää tärkeänä päivittäistä uutistarjontaa myös kaupallisessa tv-toiminnassa. Työryhmä esittää tämän vuoksi, että hallitus harkitsisi erillisen työryhmän perustamista, jonka tehtävänä olisi etsiä keinoja kaupallisen tv-uutistoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

 

Julkisen palvelun tehtävänantoa tarkennetaan siten, että Ylen tulee tarjota julkisen palvelun sisältöpalveluja yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Ehdotettu muotoilu korvaisi nykyisen muotoilun, jonka mukaan Yle voi tarjota julkisen palvelun sisältöpalveluja yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti.

 

Työryhmä esittää, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan erityisiä tehtäviä tarkennetaan siten, että Ylen tehtävänä olisi tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta. Kyseinen tehtävä korvaisi nykyisen tehtävän, jonka mukaan Ylen tulee tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta.

 

 

Lisätietoja:

työryhmän puheenjohtaja, Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen p. 050 511 3110